Om du blir alterneringsledig

Kontrollera att du uppfyller villkoren för utbetalning av alterneringsersättning

Kom överens med din arbetsgivare om din alterneringsledighet och upprätta ett skriftligt alterneringsledighetsavtal.

Arbetsgivaren ska lämna arbets- och näringsbyrån alterneringsledighetsavtalet, en kopia av vikariens arbetsavtal eller motsvarande handling samt en separat redogörelse för den alterneringsledigas oavlönade frånvaro under de 13 månader som omedelbart föregår ledigheten. Arbets- och näringsbyrån utreder dessa förutsättningar och ger arbetslöshetskassan ett arbetskraftspolitiskt utlåtande i ärendet.

Ett lagförslag om upphävande av systemet med alterneringsledighet förbereds på social- och hälsovårdsministeriet. Enligt regeringens förslag om upphävande skulle detta träda i kraft så att alterneringsledigheten skulle kunna inledas ännu 31.7.2024.

När alterneringsledigheten börjar

  1. Fyll i ansökan om alterneringsersättning
  2. Skicka den ifyllda ansökan med bilagor (alterneringsledighetsavtal och löneintyg för 52 veckor) som separata bilagor via eKommunikation. Välj ett namn som matchar innehållet i bilagan när du skickar.
  3. Lämna in ansökan om alterneringsersättning till LL-kassa när alterneringsledigheten börjar, dock senast inom tre månader från alterneringsledighetens början.

Ersättning söks endast en gång, dvs. du behöver inte skicka en ny ansökan under alterneringsledigheten.

Målet är att ansökan behandlas inom två veckor räknat från den dag då ansökan har inkommit.

Du ser ersättningsbeslutet och betalningsmeddelandet i eKommunikation när din ansökan har behandlats. Beslutet postas också separat till dig.

LL-kassa lämnar uppgifterna om den utbetalda förmånen till inkomstregistret inom fem kalenderdagar från betalningsdagen.

Betalningsperiod: en kalendermånad

Alterneringsersättning betalas retroaktivt i perioder på en kalendermånad, dock så att den första betalningen i allmänhet är kortare.

Meddela LL-kassa om du arbetar under alterneringsledigheten, får sociala förmåner eller annan inkomst. Du kan meddela detta via eKommunikation.

Njut av din alterneringsledighet!