Förutsättningar

Rätten till inkomstrelaterad dagpenning uppkommer för en medlem av arbetslöshetskassan som under medlemstiden har uppfyllt arbetsvillkoret.

Uppfyllande av arbetsvillkoret

Löntagarens arbetsvillkor uppfylls när en medlem av arbetslöshetskassan har arbetat minst 18 timmar i veckan under en granskningsperiod på 28 månader före arbetslösheten eller permitteringen under 26 kalenderveckor.

Lönearbete uppfyller arbetsvillkoret när

 • arbetet har utförts i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande antingen i Finland, som utstationerad arbetstagare eller i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz,
 • arbetstiden har varit minst 18 timmar per kalendervecka,
 • lönen har varit försäkringspliktig, dvs. förskottsinnehållning samt arbetslöshetsförsäkrings- och socialskyddsavgifter har betalats på lönen och
 • lönen har varit förenlig med kollektivavtalet eller i heltidsarbete minst 1 399 euro i månaden och i deltidsarbete minst 8,13 euro i timlön (2024).

Beloppet för inkomstrelaterad dagpenning beräknas på basis av lönearbete som uppfyller arbetsvillkoret. Alla ovan nämnda kriterier ska uppfyllas för att tjäna in arbetsvillkoret.

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du vara arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån

Arbetslösa eller permitterade ska anmäla sig hos arbets- och näringsbyrån som arbetssökande som söker heltidsarbete och hålla jobbsökningen i kraft i enlighet med arbets- och näringsbyråns anvisningar. Inkomstrelaterad dagpenning kan inte betalas för den tid då jobbsökningen inte har varit i kraft.

Arbets- och näringsbyrån utreder arbetssökandens rätt till arbetslöshetsförmåner i fråga om arbetskraftspolitiska frågor i det skede då jobbsökningen inleds. Arbetskraftspolitiska frågor utöver i kraft varande jobbsökning är bland annat utredning av inverkan av företagsverksamhet och studier och självförvållad arbetslöshet, såsom vägran att ta emot eller uppsägning från arbete eller utbildning och deras inverkan på arbetslöshetsförmånen.

Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande som är bindande för arbetslöshetskassan efter att de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av förmånen har utretts.

Arbetslöshetskassan utreder övriga förutsättningar för att få arbetslöshetsförmån, såsom att arbetsvillkoret uppfylls, och ser till att förmånen betalas ut.

I dessa jobb finns det undantag från arbetsvillkoret

 • Inom undervisningssektorn kan arbetsvillkoret uppfyllas med färre timmar, i allmänhet intjänas arbetsvillkoret av arbete som utförts minst 8 timmar per kalendervecka.
 • Inom den kreativa sektorn, som för musiker, tolkar eller journalister, kan arbetsvillkoret tjänas in på basis av inkomster i stället för timmar. Då tjänas arbetsvillkoret in för varje arbetsvecka där förvärvsinkomsten har varit minst 325,35 euro (år 2024).
 • Endast 75 procent av lönesubventionerat arbete beaktas i arbetsvillkoret. Arbetet är lönesubventionerat, om arbetsgivaren får ekonomiskt stöd för arbetstagarens lönekostnader. Löntagarens arbetsvillkor på 26 veckor uppfylls när du har arbetat med lönesubvention i minst 35 veckor. Om arbetet med lönesubvention har ordnats på basis av sysselsättningsskyldigheten för äldre, intjänas arbetsvillkoret normalt enligt 100 procent.
 • Till arbetsvillkoret för en person som fyllt 60 år räknas under vissa förutsättningar kalenderveckor då personen deltar i sysselsättningsfrämjande service på grund av sysselsättningsskyldighet. Mer information om sysselsättningsskyldigheten får du på arbets- och näringsbyrån.
 • Till arbetsvillkoret räknas inte partiell sjukdagpenningstid eller tid då nedsatt lön för sjukdomstid har betalats.
 • Arbetsvillkorets längd är 52 veckor i stället för 26 veckor, om du arbetar i ett företag där din familjemedlem är företagare men där du inte har någon ägarandel eller bestämmandeinflytande alls. Villkoren för arbetstid och lön är desamma som för andra löntagare.

Granskningsperioden för intjänandet av arbetsvillkoret är 28 månader

För intjänandet av arbetsvillkoret finns en granskningsperiod på 28 månader. Granskningsperioden på 28 månader avser den tid under vilken arbete som uppfyller arbetsvillkoret ska vara uppfyllt.

Ett lönearbete som uppfyller arbetsvillkoret kan bestå av flera olika arbetsperioder under granskningsperioden på 28 månader.

Granskningsperiodens början bestäms i allmänhet av den tidpunkt då jobbsökningen inleds.

Granskningsperioden kan förlängas med högst 7 år på grund av sjukdom, rehabilitering, värnplikt, civiltjänst, heltidsstudier, vård av barn upp till 3 år eller stipendieperiod.

Arbetsvillkoret förblir i kraft, om du är i arbete, arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån eller borta från arbetsmarknaden av godtagbara skäl. Om du har varit borta från arbetsmarknaden utan godtagbart skäl i över 6 månader eller om du har varit företagare i över 18 månader, kan du förlora det arbetsvillkor du har tjänat in.

Kalkylator för inkomstrelaterad dagpenning

Uppskatta din inkomstrelaterade dagpenning med kalkylatorn, med vilken du också kan räkna ut arbetsinkomstens eller socialförmånens inverkan på dagpenningen.

Kalkylatorn finns på Arbetslöshetskassornas Samorganisations (TYJ) webbplats.

I vilka situationer kan man få inkomstrelaterad dagpenning?

I vilka situationer kan du inte få inkomstrelaterad dagpenning?

 • Du är delvis arbetslös och deltidsarbetet baserar sig på din egen begäran.
 • Du är tjänstledig.
 • Du är studieledig.
 • Du är ledig från heltidsarbete utan lön, men du är inte permitterad eller har överförts till anställning på deltid.
 • Du är företagare på heltid.
 • Du är studerande på heltid och studierna kan inte stödjas med arbetslöshetsstöd.
 • Du är utan godtagbart skäl borta från arbetsmarknaden i över 6 månader.
 • Du får sociala förmåner som utgör ett hinder, till exempel pension eller föräldrapenning.