Om du blir arbetslös

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning som baserar sig på löneinkomsterna om du är helt eller delvis arbetslös. Med delvis arbetslös avses en person som får arbete på deltid eller tillfälligt.  

Dagpenningen betalas jämkat i stället som full dagpenning om du under arbetslöshetstiden får förvärvsinkomst för deltidsarbete eller tillfälligt arbete eller har företagsinkomst. Arbetsinkomsten minskar inte dagpenningen storlek om du under arbetslöshetstiden får förvärvsinkomst för heltidsarbete som varar över två veckor.  

Du måste vara arbetssökande och söka heltidsarbete för att få inkomstrelaterad dagpenning

Börja söka jobb via arbets- och näringsbyrån genast din första arbetslöshetsdag/permitteringsdag. Du kan sätta igång med att söka jobb redan på förhand innan arbetslösheten börjar. Däremot går det inte att göra det retroaktivt. Håll jobbsökningen i kraft enligt arbets- och näringsbyråns anvisningar.

När du inleder jobbsökningen, meddela arbets- och näringsbyrån om

  • ditt arbete har upphört genom din uppsägning eller ett avtal med arbetsgivaren,
  • du har oavslutade studier,
  • du bedriver företagsverksamhet, är delägare i ett företag där du arbetar eller bedriver jord- eller skogsbruksverksamhet.

Har du fått avgångsvederlag?
Det lönar sig för dig att vara arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån utan längre avbrott, även om du inte har rätt till dagpenning på grund av avgångsvederlag i samband med att ditt arbete upphört. Du kan förlora rätten till dagpenning om du har varit borta från arbetsmarknaden utan godtagbart skäl i över sex månader.

Dagpenning ansöks alltid i efterskott

Skicka den första ansökan till LL-kassa tidigast inom två veckor och senast inom tre månader från det att arbetslösheten började. Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas retroaktivt endast för tre månader.

Bifoga följande uppgifter till den första ansökan:

Ansökan och bilagorna lämnas in enklast via LL-kassas eKommunikation.

Löneuppgifterna fås ur inkomstregistret, så du behöver i allmänhet inte bifoga ett separat löneintyg till ansökan. Uppgifterna i inkomstregistret räcker dock inte alltid till för att beräkna den inkomstrelaterad dagpenningens storlek och för att behandla din ansökan.

Beroende på din situation kan vi också behöva andra uppgifter för att behandla din ansökan. Vi kontaktar dig om vi behöver mer information.

När du första gången får inkomstrelaterad dagpenning börjar utbetalningen av dagpenningen först efter självrisktiden på sju vardagar.

Skicka en ny ansökan antingen var fjärde vecka eller varje månad

Sök dagpenning retroaktivt med en ny ansökan via eKommunikation för minst fyra kalenderveckor eller kalendermånader så länge din arbetslöshet fortsätter.

Glöm inte den bakre gränsen på tre månader för ansökningstiden.

Meddela ändringar

Meddela LL-kassa om sådana förändringar i förhållandena som kan påverka beloppet för den förmån du får eller rätten att få förmånen.

Uppgifter som ska anmälas av den som ansöker om inkomstrelaterad dagpenning är till exempel inledande av arbete, företagsverksamhet eller studier, erhållna arbetsinkomster samt ansökan om eller erhållande av sociala förmåner och pension.

Uppgifter som ska anmälas av permitterade är till exempel semester, arbetade arbetsdagar och arbetstimmar, inledande av arbete, företagsverksamhet eller studier, erhållna arbetsinkomster samt ansökan om eller erhållande av sociala förmåner och pension.

Stöd för sysselsättning

Visste du att du när du får inkomstrelaterad dagpenning kan genomföra kurser, studera, bedriva företagsverksamhet som bisyssla eller kortvarig företagsverksamhet eller arbeta deltid? Du kan tjäna 300 euro brutto i månaden utan att arbetsinkomsten minskar din inkomstrelaterade dagpenning.

Du kan få dagpenning fram till den sista arbetslöshetsdagen

Utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning upphör om du är sysselsatt i heltidsarbete som varar över två veckor eller om din arbetslöshet upphör av någon annan orsak.

Meddela att arbetslösheten upphör i samband med den senaste ansökan om dagpenning – anmäl detta separat också till arbets- och näringsbyrån.

Om du är sysselsatt i deltidsarbete, heltidsarbete som varar högst två veckor eller om du startar företagsverksamhet som arbetslös kan du fortsätta att ansöka om dagpenning. Dagpenningen betalas då jämkat, dvs. en del av arbetsinkomsten minskar dagpenningens belopp.

Kalkylator för inkomstrelaterad dagpenning

Uppskatta din inkomstrelaterade dagpenning med kalkylatorn, med vilken du också kan räkna ut arbetsinkomstens eller socialförmånens inverkan på dagpenningen. Kalkylatorn finns på Arbetslöshetskassornas Samorganisations (TYJ) webbplats.