Om du blir permitterad

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning som baserar sig på löneinkomster om du blir permitterad av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker eller om arbetsgivarens möjligheter att erbjuda arbete tillfälligt har försämrats.

Med permittering avses en situation där arbetsgivaren tillfälligt befriar arbetstagaren helt eller delvis från arbetsplikt, lönebetalningsskyldigheten upphör och arbets- eller tjänsteförhållandet i övrigt förblir i kraft. Arbetsgivaren ger arbetstagaren en permitteringsanmälan av vilken framgår grunden för permitteringen, dess begynnelsedag och längd eller den uppskattade längden.

Permitteringssättet och eventuella förvärvsinkomster från en annan än den egna arbetsgivaren påverkar hur inkomstrelaterad dagpenning betalas under permitteringstiden.

Gör så här om du blir permitterad

Du måste vara arbetssökande och söka heltidsarbete för att få inkomstrelaterad dagpenning

Börja söka jobb via arbets- och näringsbyrån genast din första arbetslöshetsdag/permitteringsdag. Du kan sätta igång med att söka jobb redan på förhand innan arbetslösheten börjar. Däremot går det inte att göra det retroaktivt. Håll jobbsökningen i kraft enligt arbets- och näringsbyråns anvisningar.

När du inleder jobbsökningen, meddela arbets- och näringsbyrån om

  • ditt arbete har upphört genom din uppsägning eller ett avtal med arbetsgivaren,
  • du har oavslutade studier,
  • du bedriver företagsverksamhet, är delägare i ett företag där du arbetar eller bedriver jord- eller skogsbruksverksamhet.

Dagpenning ansöks alltid i efterskott

Skicka den första ansökan till LL-kassa tidigast inom två veckor och senast inom tre månader från det att arbetslösheten började. Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas retroaktivt endast för tre månader.

Bifoga följande uppgifter till den första ansökan:

Ansökan och bilagorna lämnas in enklast via LL-kassas eKommunikation.

Löneuppgifterna fås ur inkomstregistret, så du behöver i allmänhet inte bifoga ett separat löneintyg till ansökan. Uppgifterna i inkomstregistret räcker dock inte alltid till för att beräkna den inkomstrelaterad dagpenningens storlek och för att behandla din ansökan.

Beroende på din situation kan vi också behöva andra uppgifter för att behandla din ansökan. Vi kontaktar dig om vi behöver mer information.

När du första gången får inkomstrelaterad dagpenning börjar utbetalningen av dagpenningen först efter självrisktiden på sju vardagar.

Skicka en ny ansökan antingen var fjärde vecka eller varje månad

Sök dagpenning retroaktivt med en ny ansökan via eKommunikation för minst fyra kalenderveckor eller kalendermånader så länge din arbetslöshet fortsätter.

Glöm inte den bakre gränsen på tre månader för ansökningstiden.

Meddela ändringar

Meddela LL-kassa om sådana förändringar i förhållandena som kan påverka beloppet för den förmån du får eller rätten att få förmånen.

Uppgifter som ska anmälas av den som ansöker om inkomstrelaterad dagpenning är till exempel inledande av arbete, företagsverksamhet eller studier, erhållna arbetsinkomster samt ansökan om eller erhållande av sociala förmåner och pension.

Uppgifter som ska anmälas av permitterade är till exempel semester, arbetade arbetsdagar och arbetstimmar, inledande av arbete, företagsverksamhet eller studier, erhållna arbetsinkomster samt ansökan om eller erhållande av sociala förmåner och pension.

Stöd för sysselsättning

Visste du att du när du får inkomstrelaterad dagpenning kan genomföra kurser, studera, bedriva företagsverksamhet som bisyssla eller kortvarig företagsverksamhet eller arbeta deltid? Du kan tjäna 300 euro brutto i månaden utan att arbetsinkomsten minskar din inkomstrelaterade dagpenning.

Du kan få dagpenning tills permitteringen upphör.

Om permitteringen upphör

Meddela att permitteringen upphör i samband med den senaste ansökan om dagpenning – anmäl detta separat också till arbets- och näringsbyrån.

Om du tar ut semester under permitteringen

Du har inte rätt till dagpenning för den semesterperiod som du tjänar in av heltidsarbete. Ange tidpunkten för semestern i ansökan om dagpenning.

Semesterpenning som baserar sig på heltidsarbete påverkar inte dagpenningens storlek, även om betalningsdagen infaller under permitteringsperioden.

Om arbetet upphör under permitteringen

Ange i dagpenningsansökan om din arbetsgivare säger upp ditt arbets- eller tjänsteförhållande eller du själv säger upp dig från arbetet under permitteringen. Bifoga till ansökan uppsägningsanmälan och meddela om uppsägningen också till arbets- och näringsbyrån.

Rätten till lön för uppsägningstiden eller motsvarande ersättning hindrar dig från att få inkomstrelaterad dagpenning.

Observera att du kan förlora rätten till inkomstrelaterad dagpenning för viss tid på 45 dagar, om du själv slutar arbetet under permitteringen. Arbets- och näringsbyrån utreder om du har haft en giltig orsak att säga upp dig från ditt arbete.

I samband med permittering