Företagande med inkomstrelaterad dagpenning

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning under företagsverksamhet, om företagsverksamheten betraktas som bisyssla eller är kortvarig. Arbets- och näringsbyrån bedömer om verksamheten är bisyssla, kortvarig eller heltidsverksamhet.  

Företagsverksamheten anses vara kortvarig när verksamheten inleds som arbetslös och varar högst fyra månader. Under företagsverksamheten ska du vara beredd att ta emot heltidsarbete och hålla jobbsökningen i kraft vid arbets- och näringsbyrån.  

För tiden för företagsverksamhet som anses vara huvudsyssla kan inkomstrelaterad dagpenning inte betalas.  

Inkomstrelaterad dagpenning betalas jämkat i stället för full dagpenning, om du får företagsinkomst från bisyssla eller kortvarig företagsverksamhet och inkomsten överstiger skyddsdelen. Skyddsdelen av arbetslöshetsförmånen är 300 euro i månaden. Efter skyddsdelen minskar varje intjänad euro dagpenningen med 50 cent. Om företagsinkomsten understiger skyddsdelen, minskar inkomsten inte den inkomstrelaterade dagpenningen. 

Om företagsverksamheten är huvud- eller bisysslan bedöms på ett annat sätt när verksamheten har inletts före eller först under arbetslöshet. 

Som företagare tjänar du inte in löntagares arbetsvillkor som medlem i LL-kassa, dvs. på basis av det beräknas inte löntagarens inkomstrelaterade dagpenning. 

Företagare eller löntagare?

I lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas du som företagare, om du förvärvsarbetar utan arbets- eller tjänsteförhållande. Sådant arbete kan vara till exempel lättföretagande eller arbete som baserar sig på uppdrag. Som företagare betraktas du också om du arbetar genom ett eget företag och i vissa situationer om du är delägare i ett företag och arbetar där.

Definition av företagare

Företagandet började före arbetslösheten  

När du anmäler dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån när du blir arbetslös eller permitterad, meddela samtidigt om du har företagsverksamhet.

Arbets- och näringsbyrån utreder utifrån redogörelsen om verksamheten betraktas som huvudsyssla eller som bisyssla.

Företagsverksamhet betraktas i allmänhet som bisyssla t.ex. om du har varit anställd minst sex månader i sådant heltidsarbete som inte har koppling till din företagsverksamhet.

Företagsverksamhet på heltid hindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning för den tid verksamheten pågår. Om verksamheten betraktas som bisyssla, kan inkomstrelaterad dagpenning betalas och eventuell företagsinkomst jämkas med den inkomstrelaterade dagpenningen.

Beslut om huruvida företagsverksamheten betraktas som huvud- eller bisyssla fattas av arbets- och näringsbyrån, som du också kan be om ytterligare information av.

Företagandet börjar när du är arbetslös  

Du kan inleda ny företagsverksamhet som arbetslös och få inkomstrelaterad dagpenning i minst fyra månader från det att företagsverksamheten inleddes. Även efter fyra månader är det möjligt att få inkomstrelaterad dagpenning, om verksamheten betraktas som bisyssla. 

Om du arbetar som företagare på något annat sätt än genom ditt eget företag, kan du utföra korta uppdrag på högst två veckor under arbetslösheten så mycket du vill. 

Inkomster av företagsverksamhet inkomster påverkar i allmänhet den inkomstrelaterade dagpenningen först under betalningsmånaden och om inkomsten överstiger skyddsdelen. 

Kalkylator för inkomstrelaterad dagpenning

Uppskatta din inkomstrelaterade dagpenning med kalkylatorn, med vilken du också kan räkna ut arbetsinkomstens eller socialförmånens inverkan på dagpenningen.

Kalkylatorn finns på Arbetslöshetskassornas Samorganisations (TYJ) webbplats.