LL-kassa

Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassa (LL-kassa) är en examensbaserad arbetslöshetskassa. Medlemmar är veterinärer, tandläkare, läkare och personer som avlagt juristexamen och personer som studerar för dessa examina i löntagarställning.

Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassa inledde sin verksamhet 1.1.2022, då Juristernas arbetslöshetskassa fusionerades med Läkarnas arbetslöshetskassa. Den gemensamma kassan verkar under namnet Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassa (LL-kassa). LL-kassa har ca 34 000 medlemmar.

Läkarnas arbetslöshetskassa och Juristernas arbetslöshetskassa grundades båda 1979.

LL-kassas kassadirektör är Carola Ylenius.

Förvaltning

Arbetslöshetskassans styrelse sörjer för kassans förvaltning och för att dess verksamhet ordnas på behörigt sätt samt företräder kassan. LL-kassas stadgar beskriver närmare styrelsens verksamhet och uppgifter.

Medlemmar i kassans styrelse är ordföranden och åtta ordinarie medlemmar. Alla som hör till styrelsen har dessutom en personlig ersättare.

LL-kassas styrelsemedlemmar
Katri Kiviniemi, ordförande
Jaakko Laurila
Jaana Puhakka
Katri Hyvärinen
Nelli Vaara
Netta Voutilainen
Niklas Rantanen
Noora Ritamäki
Miia Virta

Uppgifter och verksamhet

Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassa sköter ett offentligt uppdrag när den betalar lagstadgade förmåner till sina medlemmar. LL-kassa betalar inkomstrelaterad dagpenning på grund av arbetslöshet och permittering, alterneringsersättning under alterneringsledigheten samt rörlighetsunderstöd för arbetslösa.  

Bestämmelser om arbetslöshetskassornas verksamhet finns i lagen om arbetslöshetskassor. Alla arbetslöshetskassor tillämpar samma förmånslagstiftning i sin verksamhet, vilket innebär att förmånerna beviljas på samma grunder oberoende av vilken arbetslöshetskassa som beviljar förmånerna.   

Bestämmelser om inkomstrelaterad dagpenning och rörlighetsunderstöd finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Bestämmelser om alterneringsersättning finns i lagen om alterneringsledighet.  

I Finland finns det sammanlagt 16 arbetslöshetskassor (år 2024), av vilka en är en arbetslöshetskassa avsedd för företagare. LL-kassa är den förmånligaste av kassorna, vår medlemsavgift är 42 euro år 2024. Storleken på kassans medlemsavgift påverkar inte storleken på de lagstadgade förmånerna. Medlemsavgiften för LL-kassa kan hållas låg på grund av den låga arbetslösheten bland jurister och läkare.  

Finansinspektionen utövar tillsyn över arbetslöshetskassornas verksamhet genom att övervaka att arbetslöshetskassorna iakttar lag och god försäkringssed samt använder ändamålsenliga förfaringssätt i sin verksamhet. 

Mer information om kassor och statistik

På Arbetslöshetskassornas Samorganisations (TYJ) webbplats finns mer information om kassornas verksamhet och statistik om förmånstagare och utbetalda förmåner.

Kassornas verksamhet

Statistik (på finska)