Belopp, längd och begränsningar

Belopp

Alterneringsersättningen beräknas utifrån dina löneinkomster under de 52 veckor som föregår alterneringsledigheten.  

Alterneringsersättningen beräknas på samma grunder som inkomstrelaterad dagpenning och utgör 70 procent av det inkomstrelaterade dagpenningsbelopp som du skulle ha rätt till om du blev arbetslös. 

Barnförhöjning eller förhöjd förtjänstdel beviljas inte i alterneringsersättning.

Alterneringsersättning är skattepliktig inkomst.

Tabell över alterneringsersättning

Se en uppskattning av din alterneringsersättning i tabellen. Tabellen finns på Arbetslöshetskassornas Samorganisations (TYJ) webbplats.

Längd

Alterneringsledigheten varar minst 100 och högst 180 kalenderdagar.  

Alterneringsledigheten kan avslutas i förtid om den alterneringslediga och arbetsgivaren kommer överens om saken och om alterneringsledigheten har varat minst 100 kalenderdagar.  

Det är möjligt att förlänga alterneringsledigheten om man kommer överens om förlängningen två månader innan den ursprungliga alterneringsledigheten upphör och den totala längden även efter förlängningen är högst 180 kalenderdagar.  

Begränsningar

Meddela LL-kassa om sådana ändringar som kan påverka beloppet för den alterneringsersättning du får eller din rätt att få ersättning. Du kan meddela ändringar till LL-kassa via eKommunikation.  

I följande situationer kan alterneringsersättning inte betalas: 

  • Du får lön av din arbetsgivare eller lön för semester.  
  • Du är i heltidsarbete som varar över två veckor hos någon annan än din egen arbetsgivare. 
  • Du fullgör beväringstjänst eller kvinnlig frivillig militärtjänst eller civiltjänst. 
  • Du avtjänar frihetsstraff i en straffanstalt. 
  • Du bedriver företagsverksamhet på heltid. 
  • Du får sjukdagpenning eller annan förmån som betalas på grund av full arbetsoförmåga. 
  • Du får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. 
  • Du får ålderspension, garantipension, förtida ålderspension eller individuell förtidspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna. 
  • Du får rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall på basis av olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkring. 

Lönen från den egna arbetsgivaren hindrar att alterneringsersättning betalas.  

Betalningen av alterneringsersättning påverkas dock inte av ersättningar som du intjänat före ledigheten och som din arbetsgivare betalat under alterneringsledigheten och mot vilka du inte får ledigt, såsom semesterpenning eller resultatpremie.

Samma sociala förmåner som vid inkomstrelaterad dagpenning minskar alterneringsersättningens storlek. 

Om du arbetar för någon annan än din egen arbetsgivare i över två veckor har du inte rätt till alterneringsersättning för tiden i arbetet. 

Lön för arbete som utförts för någon annan än den egna arbetsgivaren under högst två veckor samt inkomst av företagsverksamhet som bisyssla beaktas i alterneringsersättningens belopp. Till skillnad från inkomstrelaterad dagpenning har alterneringsersättningen ingen skyddsdel på 300 euro. Varje intjänad euro miskar alterneringsersättningen med 50 cent.

Arbetsinkomst minskar alterneringsersättningens belopp under den månad då inkomsten betalas. Inkomster från företagsverksamhet som bisyssla beaktas i regel från det fastställda beskattningsbeslutet. Om företagsverksamheten har varat så kort tid att det senast fastställda beskattningsbeslutet inte innehåller företagsverksamhet som bisyssla, beaktas inkomsterna enligt månadsvisa redogörelser.