Belopp och begränsningar

Omställningspenningen motsvarar till beloppet den kalkylerade lönen för en månad. Omställningspenningens belopp beräknas på lönerna under de 12 kalendermånader som föregår uppsägningsdagen.  Vid beräkningen av omställningspenningens belopp beaktas de inkomster som den uppsagda arbetsgivaren betalat och som omfattas av arbetslöshetsförsäkringspremien.

Omställningspenningen hindrar inte utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning eller minskar dess belopp.

Förskottsinnehållning på omställningspenning tas ut enligt löneskattekortets tilläggsprocent eller ändringsskattekortet för förmånerna.

Om anställningsförhållandet upphör under uppsägningstiden till exempel på grund av att anställningsförhållandet hävs eller uppsägningen återkallas på grund av någon annan än återanställningsskyldigheten, hindrar detta betalning av omställningspenning.