Studier med inkomstrelaterad dagpenning

Med inkomstrelaterad dagpenning är det möjligt att studera om studierna anses vara bisyssla eller kortvariga eller under tiden för frivilliga studier och annan sysselsättningsfrämjande service.

Meddela arbets- och näringsbyrån om du som arbetslös eller permitterad inleder studier eller slutför studier som inletts tidigare.

Arbets- och näringsbyrån utreder arbetssökandens rätt till inkomstrelaterad dagpenning under studietiden och informerar arbetslöshetskassan om detta.

Sådana heltidsstudier som enligt arbets- och näringsbyråns beslut inte kan stödjas med arbetslöshetsförmån utgör ett hinder för att få inkomstrelaterad dagpenning under studietiden.

Studier på heltid

Vanligtvis kan man inte få inkomstrelaterad dagpenning under heltidsstudier. Således kan den som studerar juridik eller medicin få rätt till inkomstrelaterad dagpenning tidigast efter examen.

Rätten till inkomstrelaterad dagpenning förutsätter alltid att arbetsvillkoret uppfylls, dvs. att personen under arbetslöshetskassans medlemstid arbetar minst sex månader i lönearbete. Ett sex månaders lönearbete som uppfyller arbetsvillkoret kan bestå av flera olika arbetsperioder under studierna och kan också bestå av deltidsarbete, om arbetstiden har varit minst 18 timmar i veckan.

Det lönar sig att hålla medlemskapet i arbetslöshetskassan i kraft när man studerar, även om rätten till inkomstrelaterad dagpenning inte uppstår under studietiden. På detta sätt säkerställer du att arbetsvillkoret intjänas under arbetsperioderna och därmed rätten till inkomstrelaterad dagpenning efter att du blivit färdig.

Om du vill fortsätta med studier som du inlett tidigare när du varit arbetslös, kontakta först arbets- och näringsbyrån för att utreda möjligheten att fortsätta studierna utan att förlora din rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Enligt arbets- och näringsbyråns prövning kan inkomstrelaterad dagpenning fås på basis av studier som anses vara frivilliga, om den arbetslösa slutför oavslutade högskolestudier.

Studier på deltid

Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning kan betalas för tiden för studier på deltid.

Studier på deltid är sådana studier som inte hindrar dig från att söka och utföra heltidsarbete. Studierna kan påvisas som deltidsstudier till exempel om man arbetar eller bedriver företagsverksamhet på etablerat sätt vid sidan av studierna i minst ett halvår.

Arbets- och näringsbyrån bedömer om studierna kan betraktas som deltids- eller heltidsstudier och ger ett utlåtande som är bindande för arbetslöshetskassan. Studier som anses vara heltidsstudier hindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

Om du blir arbetslös och fortsätter som arbetslös studier som du inlett vid sidan av lönearbete, meddela arbets- och näringsbyrån om de oavslutade studierna i det skede då du anmäler dig som arbetslös arbetssökande.

Meddela studierna till arbets- och näringsbyrån också om du som arbetslös studerar för examen eller om du går kurser vid en öppen yrkeshögskola eller ett öppet universitet i över tre månader.

Kortvariga studier

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning under studietiden när du studerar kortvarigt under högst sex månader. Om studierna är på heltid utgör det inget hinder för utbetalning av dagpenning.

Inkomstrelaterad dagpenning kan fås på basis av kortvariga studier om du är en minst 25 år gammal arbetslös arbetssökande, studierna ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamhet och studierna varar högst sex månader.

Om du planerar att genomföra kortvariga studier med inkomstrelaterad dagpenning, kontakta först arbets- och näringsbyrån, som ger sitt utlåtande till arbetslöshetskassan om inkomstrelaterad dagpenning kan betalas för studietiden.

Sysselsättningsfrämjande service

Arbets- och näringsbyråerna erbjuder olika tjänster och utbildningar som syftar till att stödja den arbetssökandes sysselsättning.

Sysselsättningsfrämjande service är:

  • Jobbsökarträning
  • Karriärträning
  • Arbetskraftsutbildning
  • Arbets- och utbildningsprövning
  • Frivilliga studier
  • Invandrares frivilliga studier och
  • Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Förhöjd inkomstrelaterad dagpenning betalas för högst 200 dagar under tiden för servicen om du har avtalat om sysselsättningsfrämjande service i sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter sysselsättningsplanen. Dessutom betalas för de dagar man deltar i servicen skattefri kostnadsersättning, antingen 9 eller 18 euro per dag. Kostnadsersättning betalas inte för tiden för frivilliga studier.

Se närmare anvisningar om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning för tiden för sysselsättningsfrämjande service.

Stipendium

Ett stipendium kan hindra inkomstrelaterad dagpenning, om arbetet med stipendiet anses vara heltidsarbete. Arbets- och näringsbyrån bedömer om det arbete som utförs med stipendiet utgör ett hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

En stipendieperiod med arbete som betraktas som bisyssla hindrar inte utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Ett eventuellt skattepliktigt understöd minskar beloppet av inkomstrelaterad dagpenning, dvs. det sammanjämkas med den inkomstrelaterade dagpenningen.

Arbete med stipendium betraktas inte som ett anställningsförhållande. Därför beaktas stipendier inte när beloppet för inkomstrelaterad dagpenning beräknas. En stipendieperiod är dock ett så kallat godtagbart skäl att vara borta från arbetsmarknaden. Stipendieperioderna förlänger den granskningsperiod på 28 månader som tillämpas på granskning av arbetsvillkoret med högst sju år.