Internationella situationer

Du kan ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning om

  • ditt arbete utomlands har avslutats och du återvänder till Finland, 
  • du uppfyller både de allmänna och de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för att få inkomstrelaterad dagpenning och  
  • du anses vara stadigvarande bosatt i Finland.  

Om du är helt arbetslösa betalas utkomstskyddet för arbetslösa av det land där du anses vara stadigvarande bosatt. Om du bor i ett annat EU-land medan du arbetar i Finland, kan du få inkomstrelaterad dagpenning i Finland endast om du är delvis arbetslös t.ex. på grund av permittering eller deltidsarbete.

Din tid i arbete i ett annat EU-land kan räknas till godo i Finland, om du har anslutit dig till LL-kassa inom en månad från det att ditt arbete och/eller din arbetslöshetsförsäkring utomlands har upphört.

För att få inkomstrelaterad dagpenning efter arbete som avslutats utomlands krävs i allmänhet också minst fyra veckors arbete i Finland. Arbetsvillkoret på fyra veckor krävs dock inte, om du under tiden för ditt arbete har bott i Finland eller om du är en nordisk återflyttare. Du är en nordisk återflyttare, om du under de senaste fem åren har arbetat eller fått arbetslöshetsförmån i Finland.

Om du arbetar som utsänd arbetstagare utomlands jämställs arbetet med det arbete som utförts i Finland, eftersom arbetet försäkras i Finland. Således intjänas rätten till inkomstrelaterad dagpenning, dvs. arbetsvillkoret, normalt under arbetsperioden och dagpenningens eventuella storlek beräknas på basis av försäkringslönen, dvs. den lön för vilken arbetsgivaren har betalat lagstadgade försäkringspremier till Finland.

Relaterad information

Jobbsökning i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz  

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning i Finland i högst tre månader, om du söker arbete i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz och  

  1. uppfyller villkoren för att få inkomstrelaterad dagpenning, 
  2. du är helt arbetslös och har varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån minst 4 veckor innan du påbörjade jobbsökningsresan (med arbets- och näringsbyråns tillstånd är också kortare tid möjlig) och 
  3. du meddelar arbets- och näringsbyrån i god tid att du reser och ber arbetslöshetskassan om U2-blanketten innan du reser samt 
  4. du inom sju dagar anmäler dig till arbetskraftsmyndigheterna i destinationslandet och fullgör skyldigheterna i samband med jobbsökningen. 

Du kan inte åka på jobbsökningsresa om du är permitterad.  

Återvändande till Finland  

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas också efter tre månaders jobbsökning om du anmäler dig som arbetssökande i Finland inom tre månader från avresan.

Om anmälan försenas, kan dagpenning betalas först efter att du har arbetat i Finland eller deltagit i utbildning som arbets- och näringsbyrån ordnat i minst fyra veckor. 

Se även