Sökande av ändring i beslut

LL-kassas beslut baserar sig på lag. Av beslutet framgår de grunder och lagrum med stöd av vilka beslutet har fattats.    

Du kan söka ändring i ett förmånsbeslut som LL-kassa meddelat, om du är missnöjd med det. Beslutet åtföljs alltid av skriftliga anvisningar om ändringssökande. Rikta dina besvär till besvärsnämnden för social trygghet, även om du lämnar in besvären till LL-kassa. 

Du lämnar in skriftliga besvär i LL-kassa vid eKommunikation antingen som ett meddelande eller som en separat bifogad fil (ändringssökande). 

Om LL-kassa inte kan rätta beslutet på önskat sätt, sänder kassan dina besvär till besvärsnämnden för socialskyddsärenden för behandling. Besvär över besvärsnämndens beslut kan fortfarande anföras hos försäkringsdomstolen. Försäkringsdomstolen är högsta instans. 

Om det överklagade beslutet baserar sig på ett utlåtande från arbets- och näringsbyrån som är bindande för arbetslöshetskassan, skickar kassan besvärshandlingarna till arbets- och näringsbyrån innan dina besvär lämnas in till besvärsnämnden för social trygghet. Arbets- och näringsbyrån ger ett eget utlåtande om ärendet utifrån besvärshandlingarna. Om arbets- och näringsbyrån ändrar utlåtandet till förmån för dig förfaller besvären och kassan behandlar ärendet på nytt i enlighet med utlåtandet. 

När LL-kassa skickar dina besvär till besvärsinstansen får du handlingarna och arbetslöshetskassans utlåtande för kännedom. På basis av detta kan du ännu om du vill ge ett eget utlåtande till besvärsinstansen.