Vem kan ansluta sig?

Du kan bli medlem i Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassa när

 • du är lönearbetare under 68 år och
 • du har avlagt eller studerar för en läkar-, veterinärs- eller tandläkarexamen eller
 • du har avlagt juristexamen eller studerar för en juristexamen eller
 • du kan jämföras med en person med en juristexamen på grund av din befattning. 

En löntagare anses vara en sådan arbetstagare, vars utkomst anses grunda sig på löneinkomster för arbete som utförs åt någon annan, och som arbetar i ett anställnings- eller tjänsteförhållande eller därmed jämförbart avtalsförhållande.

Lönearbete kan också vara deltidsarbete eller visstidsarbete, och du kan arbeta inom andra utbildningsområden än ditt eget. Det lönar sig också för en studerande att ansluta sig till en arbetslöshetskassa till exempel när hen sommarjobbar. Medlemskap är inte till någon nytta om du kontinuerligt arbetar mindre än 18 timmar i veckan, eftersom det arbetsvillkor som berättigar till inkomstrelaterad dagpenning inte tjänas in.  

Företagare på heltid kan inte ansluta sig till en löntagarkassa. En verkställande direktör som inte uppfyller definitionen på företagare kan ansluta sig till LL-kassa och få inkomstrelaterad dagpenning under arbetslöshet. Mer information finns på sidan Vanliga frågor.

Du kan höra till och ansluta dig till LL-kassa om du vid sidan av företagsverksamhet arbetar i löntagarställning och arbetet uppfyller arbetsvillkoret. Du kan få inkomstrelaterad dagpenning under företagsverksamhet, om företagsverksamheten betraktas som bisyssla eller är kortvarig. Arbets- och näringsbyrån bedömer om verksamheten är bisyssla, kortvarig eller huvudsyssla.

Även på den här sidan

Vem är företagare?

Definition av företagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa

 • Du arbetar i förvärvssyfte utan arbets- eller tjänsteförhållande. Sådant arbete kan vara till exempel lättföretagande eller arbete som baserar sig på uppdrag.
 • FöPL/LFöPL-försäkringsskyldig person 
 • ARPL-försäkringsskyldig delägare i företag, 
  • som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där hen själv har minst 15 procent av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför. 
  • som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där hen tillsammans med hens familjemedlemmar har minst 30 procent av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför. 
  • som arbetar i ett aktiebolag där hen själv eller hens familjemedlemmar tillsammans med hen har minst hälften av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför.

En person anses ha ledande ställning i ett företag om hen är verkställande direktör för eller styrelsemedlem i ett aktiebolag eller om hen har motsvarande ställning i ett aktiebolag eller ett annat företag eller en annan sammanslutning.  

Med motsvarande ställning avses till exempel företag med 3–4 personer med lika ägande, varvid alla delägare betraktas som företagare.  

Såsom familjemedlem till den som arbetar i ett företag betraktas hens make och en person som är hens släkting i rätt upp- eller nedstigande led och bor tillsammans med hen i gemensamt hushåll. 

Vid beräkningen av ägarandelen beaktas också indirekt ägande genom andra företag och sammanslutningar, om personen själv eller personen tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst hälften av bassamfundet eller har motsvarande bestämmandeinflytande. 

Som företagare betraktas också bolagsmän i ett öppet bolag eller ansvariga bolagsmän i ett kommanditbolag.

På sidan Vanliga frågor finns mer om utkomstskyddet för företagares familjemedlemmar.

Arbete utomlands och medlemskap i kassan

När du arbetar inom EU omfattas du vanligen automatiskt av arbetslöshetsförsäkringen i det land där du arbetar. Ett undantag är Sverige och Danmark, där du själv måste ansluta dig till en arbetslöshetskassa för att bli berättigad till inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa.

Det är skäl att hålla medlemskapet i LL-kassa i kraft åtminstone om du reser utomlands kortvarigt eller arbetar som utsänd arbetstagare utomlands.

Du kan också bli medlem som arbetslös, om du flyttar/återvänder till Finland från EU-området. Anställningsperioder som försäkrats i EU-, EES- och Schweiz kan räknas till godo med blankett U1 när anslutningen till LL-kassa sker senast inom en månad från det att din arbetslöshetsförsäkring i det föregående arbetslandet upphörde. Mer information om arbete utomlands.

Om du flyttar/återvänder till Finland utanför EU-området, kan du ansluta dig till LL-kassa genast när du är i lönearbete.

Meddela kassan

Meddela kassan när du reser utomlands på grund av arbete eller något annat, så kan vi ge närmare råd om hur du ska gå till väga när det gäller medlemskap i en arbetslöshetskassa.

Inkomstrelaterad dagpenning efter utlandsarbete