Medlemskapets upphörande

Medlemskapet i arbetslöshetskassan upphör automatiskt först vid utgången av den kalendermånad under vilken du fyller 68 år, eftersom de lagstadgade förmånerna därefter inte längre kan betalas ut. När du fyllt 65 år kan du få inkomstrelaterad dagpenning endast för permitteringstid. Om du har gått i ålderspension lönar det sig för dig att själv utträda ur kassan. 

Det är aktuellt att utträda ur arbetslöshetskassa när 

  • du har varit företagare/yrkesutövare på heltid i över 18 månader 
  • du har gått i pension permanent 
  • du har övergått till en arbetslöshetsförsäkring i ett annat EU -/EES-land eller 
  • du har anslutit dig till en annan arbetslöshetskassa.   

Observera följande innan du utträder ur arbetslöshetskassan. Genom att utträda förlorar du möjligheten till följande löneinkomstbaserade förmåner:

  • utkomstskydd för arbetslösa både under arbetslöshet, permittering, deltidsarbete och långvarig arbetsoförmåga,
  • alterneringsersättning för tiden för alterneringsledighet – alterneringsledigheten erbjuder den som varit i arbete längre en ledighet som kan användas på önskat sätt.

Om du är osäker på om det lönar sig att tillhöra LL-kassa, kontakta kassan innan du lämnar in anmälan om utträde.

Anmälan om utträde 

Anmälan om utträde ska göras skriftligen och anmälan är bindande. Vi rekommenderar att du skickar en fritt formulerad anmälan via Meddelanden i eKommunikation där du väljer Medlemskap- och medlemsavgift som ämne. I utträdelseanmälan ska följande anges: 

  • e-postadress, 
  • önskat slutdatum för medlemskap,  
  • orsaken till utträdet och 
  • kontonummer för eventuell återbetalning av medlemsavgiften (det minsta belopp som återbetalas är 10 euro). 

Observera att utebliven betalning av medlemsavgift inte är en anmälan om utträde. Medlemsavgiften ska i regel betalas fram till slutet av den månad då utträdet sker.  

När utträdelseanmälan har behandlats får du bekräftelse på att medlemskapet upphört till eKommunikation, per e-post eller sms. 

Du behöver inte utträda ur LL-kassa eller byta kassa även om du arbetar inom ett annat område än det som motsvarar din utbildning.

Det lönar sig att hålla medlemskapet i kraft också till exempel under familjeledighet, beväringstid eller studieledighet.

Uteslutning ur kassan

Obetald medlemsavgift leder till uteslutning ur arbetslöshetskassan. Arbetslöshetskassans styrelse kan säga upp ditt medlemskap från den dag då medlemsavgiften är obetald. Före beslutet om uteslutning skickar arbetslöshetskassan utöver den egentliga medlemsavgiftssfakturan också två påminnelsefakturor på den obetalda medlemsavgiften. 

Du kan också uteslutas från medlemskap i LL-kassa om du har varit företagare på heltid i över 18 månader, eftersom villkoret för medlemskap i kassan inte längre uppfylls. Det arbetsvillkor som förvärvats som löntagare gäller inte längre när företagsverksamhet på heltid har bedrivits i över 18 mån.