Övriga inkomster och förmåner

Beloppet för inkomstrelaterad dagpenning och rätten till dagpenning kan påverkas av lön eller annan förvärvsinkomst som erhållits som ersättning för arbete men även av sociala förmåner och pensioner.

Arvoden för arbete som utförts i annat syfte än förtjänstsyfte eller för ett statligt, kommunalt eller kyrkligt förtroendeuppdrag inverkar i allmänhet inte alls på den inkomstrelaterade dagpenningen.

Du kan tjäna 300 euro brutto i månaden utan att arbetsinkomsten minskar din inkomstrelaterade dagpenning. Detta gäller sådan arbetsinkomst på basis av vilken jämkad dagpenning kan betalas. Vanligtvis innebär detta arbetsinkomst till exempel för deltidsarbete, kortjobb eller företagsinkomst.

Kalkylator för inkomstrelaterad dagpenning

Uppskatta din inkomstrelaterade dagpenning med kalkylatorn, med vilken du också kan räkna ut arbetsinkomstens eller socialförmånens inverkan på dagpenningen.

Kalkylatorn finns på Arbetslöshetskassornas Samorganisations (TYJ) webbplats.

Lön eller annan inkomst från arbete

Om du får löneinkomst för deltidsarbete, kortjobb eller heltidsarbete som varar högst två veckor, kan inkomstrelaterad dagpenning jämkas med inkomsterna. Det innebär att lönen kan minska beloppet för inkomstrelaterad dagpenning, om inkomsten överstiger skyddsdelen. Skyddsdelen är 300 euro i månaden och beloppet kan tjänas in utan att arbetsinkomsten minskar arbetslöshetsförmånens belopp. Efter skyddsdelen minskar varje intjänad euro dagpenningen med 50 cent.

Lön eller annan inkomst från arbete minskar i allmänhet dagpenningen för den ansökningsperiod under vilken den har betalats ut.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas jämkat också om du gör kortare arbetsdagar på grund av permittering eller får företagsinkomst t.ex. från företagsverksamhet som bisyssla eller ett företag som du grundat som arbetslös.

Arbetsinkomsten minskar inte beloppet för inkomstrelaterad dagpenning, även om den betalas under ansökningsperioden för dagpenning, om inkomsten har tjänats in för heltidsarbete som varat över två veckor eller för permittering i form av förkortad arbetsvecka.

Arbetsinkomster under permittering

Dagpenning betalas till fullt belopp för permitteringsdagarna, om du är helt permitterad från heltidsarbetet eller om du har permitterats från heltidsarbetet med en eller flera hela permitteringsdagar per vecka.

Dagpenningt betalas till fullt belopp för permitteringsdagarna, om du är helt permitterad från heltidsarbetet eller om du har permitterats från heltidsarbetet med en eller flera hela permitteringsdagar per vecka.

  • du är permitterad från heltidsarbete och under permitteringen får arbetsinkomst från tillfälligt arbete som utförs hos en annan arbetsgivare eller företagsinkomst,
  • om du har permitterats från heltidsarbete genom att den dagliga arbetstiden förkortats eller
  • du är permitterad från deltidsarbete.

Ersättningar för styrelsemedlemskap

När ett mötesarvode påverkar utbetalningen av dagpenning, jämkas det med den inkomstrelaterade dagpenningen under den månad då arvodet betalas.

Styrelsearvoden minskar i allmänhet dagpenningen för den ansökningsperiod under vilken de har betalats ut och beloppet överstiger skyddsdelen.

Skyddsdelen är 300 euro i månaden eller 279 euro under fyra kalenderveckor. Om inkomsten överstiger skyddsdelen, minskar i allmänhet hälften av inkomsten över skyddsdelen dagpenningens belopp.

Om du får mötesarvode, meddela det till kassan under den ansökningsperiod då arvodet har betalats. Kassan avgör om det är fråga om inkomst som minskar dagpenningen eller inte.

Företagsinkomst

Kontrollera först hurdant arbete som betraktas som företagsverksamhet inom utkomstskyddet för arbetslösa.

Företagsinkomster påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen på olika sätt beroende på hur företagsverksamheten bedrivs och hur länge den pågår.

Vi rekommenderar att du ansöker om dagpenning i perioder på en kalendermånad när du får företagsinkomst.

Kapitalinkomster påverkar inte den inkomstrelaterade dagpenningen.

Avgångsvederlag

En förmån som arbetsgivaren frivilligt betalar till en arbetstagare och som arbetsgivaren inte är skyldig att betala enligt lag eller kollektivavtal betraktas som avgångsvederlag. Förmånen kan vara annat än pengar, om arbetsgivaren överlåter ett föremål med ekonomiskt värde, t.ex. dator, till arbetstagaren.

Avgångsvederlag kan betalas genast efter det att arbetet avslutats eller först senare efter det att ett tvistemål som hänför sig till att arbetet avslutats har avgjorts.

Avgångsvederlaget hindrar att inkomstrelaterad dagpenning betalas för viss tid. Den hindrande inverkan är beroende av avgångsbidragets storlek. Till exempel ett avgångsvederlag som motsvarar sex månaders lön utgör vanligtvis ett hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning för sex månader. Avgångsvederlagets hindrande inverkan börjar dagen efter det att arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet upphörde, även om det betalas efter det att arbetet avslutats.

Avgångsvederlag avtalas vanligen genom ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Förlikningsavtalet leder ofta till en karens på 45 dagar under vilken det inte finns rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Arbets- och näringsbyrån utreder om upphörandet av arbetet leder till karens i förlikningsavtalet. Karensen börjar också löpa genast efter det att arbetet avslutats och den löper parallellt med den hindrande omständighet som beror på avgångsvederlaget.

Ersättning för konkurrensförbud

Parterna i arbetsavtalet kan avtala om konkurrensförbud efter att anställningsförhållandet upphört och om ersättning som eventuellt hänför sig till förbudet. I allmänhet hindrar inte ersättning som betalas på basis av ett konkurrensförbudsavtal utbetalning av dagpenning på samma sätt som avgångsvederlag.

Skadestånd

I arbetsavtalslagen föreskrivs om arbetsgivarens allmänna skadeståndsskyldighet och om skadestånd som arbetsgivaren är skyldig att betala för ogrundad uppsägning. En sådan ersättning inverkar inte negativt på utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning.

Inkomster från personalfond

Inkomst från en personalfond inverkar inte alls på inkomstrelaterad dagpenning. Den utgör inte hinder för utbetalning av dagpenning eller minskar beloppet för inkomstrelaterad dagpenning och den anses inte vara en sådan etablerad inkomst på basis av vilken beloppet för inkomstrelaterad dagpenning bestäms.

Om du får inkomst från en personalfond under arbetslöshet, meddela det dock till LL-kassa i samband med ansökan om dagpenning.

Arvode för närståendevård

Om du är närståendevårdare under arbetslöshet eller permittering, meddela din situation till arbets- och näringsbyrån.

Arbets- och näringsbyrån utreder hur bindande närståendevården är och om närståendevården utgör ett hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Om arbets- och näringsbyrån anser att närståendevården är heltidsvård, kan inkomstrelaterad dagpenning inte betalas. Om närståendevården betraktas som bisyssla, kan inkomstrelaterad dagpenning betalas och närståendevårdsarvodet sammanjämkas i allmänhet inte med den inkomstrelaterade dagpenningen.

Stipendium

Om du får stipendium under arbetslöshets- eller permitteringstiden, meddela detta till arbets- och näringsbyrån.

Stipendiet kan hindra inkomstrelaterad dagpenning, om arbetet med stipendiemedel anses vara heltidsarbete. Arbets- och näringsbyrån bedömer om det arbete som utförs med stipendiet utgör ett hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

En stipendieperiod som betraktas som bisyssla hindrar inte utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Ett eventuellt skattepliktigt understöd kan dock minska beloppet av inkomstrelaterad dagpenning, dvs. det sammanjämkas med den inkomstrelaterade dagpenningen.

Arbete med stipendium betraktas inte som ett anställningsförhållande. Därför beaktas stipendier inte när beloppet för inkomstrelaterad dagpenning beräknas. En stipendieperiod är dock ett så kallat godtagbart skäl att vara borta från arbetsmarknaden. Stipendieperioderna förlänger den granskningsperiod på 28 månader som tillämpas på granskning av arbetsvillkoret med högst sju år.

Sociala förmåner och pensioner

En social förmåns inverkan på dagpenningsrätten kan vara hindrande, minskande eller helt utan verkan. Om en förmån dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen, dras förmånen av till fullt belopp.

Om du har ansökt om eller får socialförmån, meddela det till kassan för att kontrollera om förmånen påverkar utbetalningen.

Ange också de sociala förmåner som sökts och erhållits utomlands.

Listorna nedan är inte uttömmande.