Arbete med inkomstrelaterad dagpenning

För tiden för deltidsarbete, tillfälligt arbete eller kortvarigt heltidsarbete som varar högst två veckor kan du få inkomstrelaterad dagpenning. Inkomstrelaterad dagpenning betalas jämkat i stället för full dagpenning, om arbetsinkomsten överstiger skyddsdelen.  

Jämkad inkomstrelaterad dagpenning betalas också när du permitterats från heltidsarbete genom att den dagliga arbetstiden förkortas eller du får företagsinkomst eller annan förvärvsinkomst som ersättning för arbetet.

Skyddsdelen av arbetslöshetsförmånen är 300 euro i månaden eller 279 euro under fyra kalenderveckor. Efter skyddsdelen drar varje intjänad euro av dagpenningen med 50 cent.  

Lön eller annan inkomst från arbete drar i allmänhet av dagpenningen för den ansökningsperiod under vilken den har betalats. 

Dagpenningskalkylator

Uppskatta din inkomstrelaterade dagpenning med kalkylatorn, med vilken du också kan räkna ut arbetsinkomstens eller socialförmånens inverkan på dagpenningen.

Kalkylatorn finns på Arbetslöshetskassornas Samorganisations (TYJ) webbplats

När du börjar arbeta deltid

Det är bra att notera åtminstone följande

Bekanta dig med denna webbplats, där det närmare berättas hurdant arbete som betraktas som deltidsarbete och bland annat i vilka situationer dagpenning inte kan betalas för tiden för deltidsarbete.

Deltidsjobb och kortjobb lönar sig! Inkomsterna stiger eftersom jämkningen omfattar en skyddsdel på 300 euro och även om den överskrids är det i allmänhet bara hälften av arbetsinkomsten som minskar dagpenningen.

Det är bra att notera åtminstone följande

  1. Sök dagpenning via LL-kassas eKommunikation under perioder på antingen fyra kalenderveckor eller en kalendermånad beroende på din löneutbetalningsperiod. Glöm inte den bakre gränsen på tre månader för ansökningstiden.
  2. Ange arbetsdagar och arbetstimmar i den dagliga redogörelsen i ansökan om dagpenning – även om lönen understiger skyddsdelen eller lönen inte har betalats under ansökningsperioden.
  3. Meddela arbets- och näringsbyrån att arbetet inleds.
  4. Lämna in arbetsavtalet eller motsvarande dokument om deltidsarbete till kassan när arbetet inleds.
  5. Kom ihåg att söka rörlighetsunderstöd om du tar emot ett arbete som ligger långt från ditt hem.
  6. Betalningen av jämkad dagpenning förbrukar långsammare maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning.
  7. Beloppet för inkomstrelaterad dagpenning kan räknas om på basis av lönerna för deltidsarbete och en ny självrisktid på sju dagar kan tas ut om du arbetar längre än deltidsarbetet. Inkomstrelaterad dagpenning beräknas och självrisktiden tas dock ut högst en gång om året.

Vanliga frågor om jämkad dagpenning