Belopp

Beloppet för inkomstrelaterad dagpenning beräknas på basis av löneinkomsterna för minst 26 kalenderveckor, dvs. sex månader.

Löneinkomsterna beaktas för tiden före arbetslösheten eller permitteringen och de ska uppfylla arbetsvillkoret för att inkomstrelaterad dagpenning ska kunna beräknas på basis av dem.

Beloppet för din inkomstrelaterade dagpenning beräknas i allmänhet på nytt när du efter utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning har varit i arbete så länge att arbetsvillkoret uppfylls på nytt.

Kalkylator för inkomstrelaterad dagpenning

Uppskatta din inkomstrelaterade dagpenning med kalkylatorn, med vilken du också kan räkna ut arbetsinkomstens eller socialförmånens inverkan på dagpenningen.

Kalkylatorn finns på Arbetslöshetskassornas Samorganisations (TYJ) webbplats.

Inkomstrelaterad dagpenning består av en grunddel och en förtjänstdel

Inkomstrelaterad dagpenning består av en grunddel som motsvarar grunddagpenningen och en förtjänstdel som baserar sig på löneinkomsterna.

Grunddelen av grunddagpenningen 37,21 euro/dag är densamma för alla, medan förtjänstdelen beräknas på löneinkomst som tjänats in under minst 26 kalenderveckor före arbetslösheten.

Som löneinkomst beaktas inkomster som betraktas som etablerade, som månads- eller timlön, skattepliktiga naturaförmåner, lönetillägg, semesterlön och resultatpremier, vilkas betalning baserar sig på arbetsinsatsen. Löneinkomsterna beaktas på inkomstbasis.

Som löneinkomst beaktas inte semesterpenning, semesterersättning, kapitalinkomst eller annan icke-arbetsrelaterad inkomst eller löneposter som inte har tjänats in under beräkningsperioden.

Innan inkomstrelaterad dagpenning beräknas görs ett lagstadgat s.k. ArPL-avdrag på lönen (3,76 procent år 2024). Slutligen divideras lönen med antalet kalkylerade arbetsdagar under perioden, vilket ger den dagslön som ligger till grund för dagpenningen. På basis av dagslönen beräknas förtjänstdelens storlek.

Förtjänstdelen av inkomstrelaterad dagpenning är 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen upp till en gränspunkt på 3 534,95 euro/mån. Om lönen överstiger denna gräns utgör förtjänstdelen 20 procent av lönen som överskrider gränsen.

När räknas den inkomstrelaterade dagpenningen om?

Beloppet för din inkomstrelaterade dagpenning beräknas i allmänhet om när du efter utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning har varit i arbete så länge att arbetsvillkoret uppfylls. Uppfyllandet av arbetsvillkoret innebär i allmänhet minst sex månaders lönearbete efter att du första gången fått dagpenning. Observera att du kan tjäna in ett nytt arbetsvillkor också under permittering eller deltidsarbete när arbetstiden har varit minst 18 timmar i veckan.

När arbetsvillkoret på nytt har uppfyllts börjar maximitiden för dagpenningsperioden (300/400/500 dagar) räknas från början, och då fastställs en ny självrisktid på sju dagar för vilken dagpenning inte betalas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen kan sjunka med högst 20 procent av den tidigare dagpenningen

Om du på nytt uppfyller arbetsvillkoret innan maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning har löpt ut, är den nya fulla dagpenningen minst 80 procent av din tidigare inkomstrelaterade dagpenning.

Jämförelsen görs med den inkomstrelaterade dagpenningen utan barnförhöjningar eller förhöjd förtjänstdel.

Skyddsregeln på 80 procent gäller dock inte om du har fått full maximitid för inkomstrelaterad dagpenning och därefter på nytt uppfyller arbetsvillkoret.

Avvikande situationer då beloppet för inkomstrelaterad dagpenning inte räknas om trots att arbetsvillkoret uppfylls