Dataskydd

Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassa (LL-kassa) sköter ett offentligt uppdrag när den betalar lagstadgade förmåner till sina medlemmar. En medlem av LL-kassa kan enkelt kontrollera sina egna uppgifter i arbetslöshetskassans e-tjänst eKommunikation, där hen också kan uppdatera kontaktuppgifterna och skicka ett meddelande till kassan på ett säkert sätt.

På webbplatsen använder vi dessutom kakor och responsformulär för att förbättra webbplatsernas funktionalitet och upplevelse.

För att kunna utföra dessa uppgifter samlar arbetslöshetskassan in och behandlar personuppgifter i den omfattning som behövs med tanke på uppgifterna.

Arbetslöshetskassan iakttar EU:s allmänna dataskyddsförordning och den kompletterande nationella dataskyddslagen vid behandlingen av personuppgifter.

Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i dataskyddsbeskrivningarna nedan (på finska).

Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassan tietosuojaseloste

Laadittu 21.2.2022.

Verkkosivuston palautelomakkeen tietosuojaseloste

Laadittu 11.2.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa (LL-kassa)
Uudenmaankatu 4–6 B 2, 00120 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin vastuuhenkilö: Kassanjohtaja Carola Ylenius
Osoite: Uudenmaankatu 4–6 B 2, 00120 Helsinki
Sähköposti: carola.ylenius@LL-kassa.fi
Puhelin: 040 828 9767

Tietosuojavastaava: Markku Linnapuomi
Yhteystieto: tietosuoja@salivirta.fi 

3. Rekisterin nimi

Verkkosivuston (www.LL-kassa.fi) palautelomake.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme verkkosivuilla palautelomaketta mm. saavutettavuuspalautteen antamiseksi. Palautelomakkeen avulla henkilö voi lähettää palautetta verkkosivuista ja sen toimivuudesta. Palautetta voi antaa nimellä tai nimettömänä. Nimen tai yhteystiedon antaminen ei ole pakollinen tieto.

Palautteita hyödynnetään verkkosivuston toimivuuden ja käyttökokemuksen parantamiseksi.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilöön liittyviä tietoja:

  • Nimi
  • Sähköposti
  • Verkkoyhteyden IP-osoite
  • www-sivusto, jota palaute koskee
  • Vapaamuotoisessa palautteessa mahdollisesti esiin tulevat asiat

Tiedot saadaan pääsääntöisesti palautteen antajalta itseltään.

Rekisterinpitäjä säilyttää palautteet kahden vuoden ajan, minkä jälkeen ne poistetaan. Käsitellyt palautteet voidaan poistaa myös aiemmin, mikäli niiden säilyttämiselle ei ole erityistä perustetta.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan lomakkeen lähettäjältä lähetyksen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja käsittelevät viestinnästä vastaava henkilöstö. Palaute voidaan välittää verkkosivujen ylläpidosta vastaavalle toimijalle (Vitec Avoine Oy), mikäli palaute koskee verkkosivujen toimivuutta.

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy rekisteriin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisterin käyttäjät ovat salassapitosopimuksen alaisia ja eivät näin ollen saa luovuttaa käsittelemäänsä tietoa eteenpäin.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Voit pyytää rekisterissä sinusta olevat tiedot lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kassa@LL-kassa.fi.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Voit pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojen poistamista rekisteristä tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen kassa@LL-kassa.fi.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Palautteen antajalla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Dataombudsmannes kontaktuppgifter.