Förutsättningar

Alterneringsersättning kan betalas om  

  • du har minst 20 års arbetshistoria innan alterneringsledigheten börjar (i oklara fall kan du be LL-kassa att på förhand utreda om du uppfyller kravet på arbetshistoria), 
  • du har varit heltidsanställd hos samma arbetsgivare i minst 13 månader (denna tid kan inkludera högst 30 dagars frånvaro som inte beror på sjukdom eller olycksfall), 
  • du är född 1957 eller senare och det är över tre år till din nedre åldersgräns för ålderspension och 
  • du har ingått ett skriftligt alterneringsavtal om saken med din arbetsgivare. 

Dessutom förutsätts det att din arbetsgivare under alterneringsledigheten har anställt en vikarie som varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån minst 90 kalenderdagar under de 14 månaderna som föregår alterneringsledigheten.  Det ovan nämnda förutsätts inte om vikarien är under 25 eller över 55 år eller om hen är under 30 år och det har gått högst ett år sedan hen avlagt yrkes- eller högskoleexamen. 

Om du tidigare har fått alterneringsersättning ska du ha varit på nytt i arbete i minst fem år från det att den föregående alterneringsledigheten upphörde. Tiden i arbete beräknas på basis av de inkomster som omfattas av arbetspensionslagarna.