Återkrav av förmån

Om du av arbetslöshetskassan fått för mycket inkomstrelaterad dagpenning eller utan grund  eller någon annan förmån som arbetslöshetskassan betalat återkrävs den överbetalda förmånen.

Arbetslöshetskassan kontaktar dig när överbetalningen upptäcks. Du får tillfälle att lämna din egen utredning om saken, och innan återkravet fortsätter ber LL-kassa om ditt samtycke till att det felaktiga förmånsbeslutet undanröjs, om det krävs för att rätta till felet.

Om överbetalningen beror på en socialförmån eller pension som beviljats retroaktivt, kan det belopp som återkrävs kvittas direkt mot en förmån som FPA eller pensionsanstalten beviljat. 

Orsaker till överbetalning  

Återkrav kan till exempel bero på 

  • en socialförmån eller pension som beviljats retroaktivt, 
  • ett jävigt utlåtande som arbets- och näringsbyrån gett retroaktivt, 
  • förmånsmottagarens oavsiktliga eller avsiktliga förfarande, till exempel oanmäld inkomst eller oanmält arbete, 
  • ett fel i arbetslöshetskassans behandling av ansökan, eller 
  • försummelse av betalningen av arbetslöshetskassans medlemsavgift. 

Avstående eller jämkning 

En överbetald förmån återkrävs i regel i sin helhet. 

Återkrav kan dock frångås helt eller delvis på en laglig grund, om det anses skäligt och det inte har berott på förmånsmottagarens svikliga förfarande eller om det belopp som betalats utan grund är ringa. 

Vid prövningen om återkrav kan frångås beaktas det överbetalda beloppet, sökandens och hens familjs sociala och ekonomiska situation samt orsakerna till överbetalningen.

Meddela ändrade omständigheter 

Meddela LL-kassa om sådana förändringar i förhållandena som kan påverka beloppet för den förmån du får eller sin rätt att få förmånen. Uppgifter som ska anmälas är till exempel inledande av arbete, företagsverksamhet eller studier, erhållna arbetsinkomster samt ansökan om eller erhållande av sociala förmåner och pension. 

Det lönar sig att meddela förändringar i omständigheter i samband med ansökan om förmåner så att inte för mycket förmån hinner betalas ut. 

Också arbets- och näringsbyrån ska underrättas om vissa förändringar i omständigheterna, såsom inledande av studier eller företagsverksamhet.

Svikligt förfarande kan leda till anmärkning, varning eller uteslutande från medlemskap i kassan. Dessutom ska kassan i vissa situationer lämna en begäran om undersökning till polisen.