Muut tulot ja etuudet

Ansiopäivärahan määrään ja oikeuteen saada päivärahaa voi vaikuttaa palkka tai muu ansiotulo, joka on saatu korvauksena työstä sekä myös sosiaalietuudet ja eläkkeet. 

Muussa kuin ansaintatarkoituksessa tehdystä työstä taikka valtiollisesta, kunnallisesta tai kirkollisesta luottamustoimesta saadut palkkiot eivät yleensä vaikuta ansiopäivärahaan lainkaan.  

Ansiopäivärahalaskuri

Arvioi ansiopäivärahasi laskurilla, jossa voit myös laskea työtulon tai sosiaalietuuden vaikutuksen päivärahaasi. Laskuri löytyy Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) sivuilta.

Palkka tai muu työstä ansaittu tulo  

Jos saat palkkatuloa osa-aika- tai keikkatyöstä tai enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä, sovitellaan ansiopäiväraha yhteen tulojen kanssa. Se tarkoittaa, että työstä maksettu tulo vähentää maksettavan ansiopäivärahan määrää. Jokainen ansaittu euro vähentää päivärahaa 50 sentillä. 

Palkka tai muu työstä ansaittu tulo vähentää yleensä sen hakujakson päivärahaa, jonka aikana se on maksettu. 

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna myös silloin, jos teet lyhennettyä työpäivää lomautuksen takia tai saat yritystuloa esimerkiksi sivutoimisesta yritystoiminnasta tai työttömänä perustetusta yrityksestä. 

Työstä ansaittu tulo ei pienennä ansiopäivärahan määrää, vaikka se maksetaan päivärahan hakujakson aikana, jos tulo on ansaittu yli kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai lyhennettynä työviikkona toteutuneen lomautuksen ajalta.  

Lomautuksen aikaiset työtulot

Päiväraha maksetaan täysimääräisenä lomautuspäiviltä, jos olet kokonaan lomautettu kokoaikatyöstäsi tai jos sinut on lomautettu kokoaikatyöstäsi yhdellä tai useammalla kokonaisella lomautuspäivällä viikossa.

Päiväraha maksetaan täyden päivärahan sijaan soviteltuna, jos

  • olet lomautettu kokoaikatyöstäsi ja lomautuksen aikana saat työtuloa toiselle työnantajalle tehtävästä satunnaisesta työstä tai yritystuloa,
  • jos sinut on lomautettu kokoaikatyöstäsi päivittäistä työaikaa lyhentämällä tai
  • olet lomautettu osa-aikatyöstä.

Hallituksen jäsenyyteen liittyvät palkkiot

Silloin kun kokouspalkkio vaikuttaa päivärahan maksamiseen, se sovitetaan yhteen ansiopäivärahan kanssa sen kuukauden aikana, kun palkkio maksetaan. Puolet saamastasi kokouspalkkiosta vähentää päivärahan määrää. 

Jos saat kokouspalkkiota, ilmoita siitä kassaan sen hakujakson aikana, jolloin palkkio on maksettu. Kassa tekee ratkaisun siitä, onko kyseessä päivärahaan vähentävästi vaikuttava tulo vai ei. 

Yritystulo

Katso ensin, millainen työ katsotaan yritystoiminnaksi työttömyysturvassa. 

Yritystulot vaikuttavat ansiopäivärahaan eri tavoin riippuen yritystoiminnan harjoittamisen muodosta ja sen kestosta.  

Suosittelemme hakemaan päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa silloin, kun saat yritystuloa.

Pääomatulot eivät vaikuta ansiopäivärahaan. 

Eroraha  

Työnantajan työntekijälle vapaaehtoisesti maksama etu, jonka maksamiseen työnantajalla ei lain tai työehtosopimuksen mukaan olisi velvollisuutta, katsotaan erorahaksi. Etu voi olla muutakin kuin rahaa, jos työntekijälle luovutetaan taloudellista arvoa omaava esine, kuten tietokone. 

Eroraha voidaan maksaa heti työn päätyttyä tai vasta myöhemmin työn päättymiseen liittyvän riitautusasian ratkettua.  

Eroraha estää ansiopäivärahan maksamisen määräajaksi. Estävä vaikutus riippuu erorahan suuruudesta. Esimerkiksi kuuden kuukauden palkkaa vastaava eroraha estää tavallisesti ansiopäivärahan maksamisen kuuden kuukauden ajalta. Erorahan estävä vaikutus alkaa työ- tai virkasuhteen päättymistä seuraavasta päivästä lukien, vaikka se maksettaisiin työn päättymisen jälkeen.  

Erorahasta sovitaan tavallisesti työnantajan ja työntekijän välisellä sovintosopimuksella. Sovintosopimus johtaa usein 45 päivän karenssiin, jolta ajalta ansiopäivärahaoikeutta ole. TE-toimisto tutkii sen, aiheuttaako työn päättyminen sovintosopimukseen karenssin. Myös karenssi alkaa kulumaan heti työn päätyttyä ja se kuluu rinnakkain erorahasta johtuvan estävän seikan kanssa.  

Kilpailukieltokorvaus 

Työsopimuksen osapuolet voivat sopia työsuhteen päättymisen jälkeisestä kilpailukiellosta ja siihen mahdollisesti liittyvästä korvauksesta. Yleensä kilpailukieltosopimuksen perusteella maksettava korvaus ei estä päivärahan maksamista samalla tavoin kuin eroraha. 

Vahingonkorvaus 

Työsopimuslaissa säädetään työnantajan yleisestä vahingonkorvausvelvollisuudesta ja korvauksesta, jonka työnantaja on velvollinen maksamaan perusteettomasta päättämisestä. Tällainen korvaus ei vaikuta työttömyyspäivärahan maksamiseen estävästi tai vähentävästi.   

Henkilöstörahastosta saadut tulot 

Henkilöstörahastosta saatu tulo ei vaikuta ansiopäiväraha lainkaan. Se ei estä päivärahan maksamista tai pienennä maksettavan ansiopäivärahan määrää eikä sitä katsota sellaiseksi vakiintuneeksi tuloksi, jonka perusteella ansiopäivärahan suuruus määräytyisi. 

Jos sinulle maksetaan henkilöstörahastosta saatua tuloa työttömyyden aikana, ilmoita siitä kuitenkin LL-kassaan päivärahahakemuksen yhteydessä.  

Omaishoitopalkkio 

Jos toimit omaishoitajana työttömyys- tai lomautusaikana, ilmoita tilanteestasi työ- ja elinkeinotoimistoon.  

TE-toimisto tutkii sen, kuinka sitovaa omaishoito on ja onko omaishoito este ansiopäivärahan maksamiselle. Jos TE-toimisto katsoo omaishoidon päätoimiseksi, ei ansiopäivärahaa voida maksaa. Jos omaishoito katsotaan sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa maksaa eikä omaishoitopalkkioita yleensä yhteensoviteta ansiopäivärahan kanssa.  

Apuraha 

Jos saat apurahaa työttömyys- tai lomautusaikana, ilmoita siitä työ- ja elinkeinotoimistoon.  

Apuraha voi estää ansiopäivärahan saamisen, jos apurahalla työskentelyn katsotaan olevan päätoimista. TE-toimisto arvioi sen, onko apurahalla tehtävä työ esteenä ansiopäivärahan maksamiselle.  

Sivutoimiseksi katsottu apurahakausi ei estä ansiopäivärahan maksamista. Kuitenkin mahdollinen verollinen apuraha voi vaikuttaa ansiopäivärahan määrään vähentävästi, eli se yhteensovitetaan ansiopäivärahan kanssa.  

Kyseessä ei ole työsuhde, silloin kun työtä tehdään apurahalla. Tämän vuoksi apurahoja ei huomioida ansiopäivärahan suuruutta laskettaessa. Apurahakausi on kuitenkin niin sanotusti hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta. Apurahakaudet pidentävät työssäoloehdon tarkasteluun käytettävää 28 kuukauden tarkastelujaksoa enimmillään seitsemällä vuodella. 

Sosiaalietuudet ja eläkkeet

Sosiaalietuuden vaikutus päivärahaoikeuteen voi olla joko estävä, vähentävä taikka täysin vaikutukseton. Jos etuus vähennetään ansiopäivärahasta, vähennetään etuus täysimääräisesti.  

Jos olet hakenut tai saat sosiaalietuutta, ilmoita siitä kassaan, jotta voidaan tutkia, vaikuttaako etuus maksamiseen.  

Ilmoita myös ulkomailta haetut ja saadut sosiaalietuudet.  

Alla olevat luettelot eivät ole tyhjentäviä. 

Vastasiko tämä sivu kysymykseesi?

Vapaamuotoinen palaute

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.