Edellytykset

Ansiopäivärahaoikeus syntyy työttömyyskassan jäsenelle, joka on täyttänyt jäsenyysaikana työssäoloehdon. Tavallisesti tämä tarkoittaa vähintään kuuden kuukauden palkkatyötä.

Työssäoloehdon täyttyminen

Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun työttömyyskassan jäsen on ollut palkkatyössä vähintään 18 tuntia viikossa 26 kalenteriviikon ajan työttömyyttä tai lomautusta edeltävän 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. 

Palkkatyö on työssäoloehdon täyttävää silloin, kun 

 • työ on tehty työ- tai virkasuhteessa joko Suomessa, lähetettynä työntekijänä tai EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä *, 
 • työaika on ollut vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa,
 • palkka on ollut vakuutuksenalaista eli palkasta on maksettu ennakonpidätys sekä työttömyysvakuutus- ja sosiaaliturvamaksut ja
 • palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen tai kokoaikatyössä vähintään 1399 euroa kuukaudessa ja osa-aikatyössä tuntipalkka vähintään 8,13 euroa (vuonna 2024).

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työssäoloehdon täyttävän palkkatyön perusteella. Kaikkien edellä mainittujen kriteerien tulee täyttyä, jotta työ kerryttää työssäoloehtoa.   

* Ruotsissa ja Tanskassa tehdystä työstä luetaan työssäoloehtoon vain sellaiset työskentelyjaksot, joiden aikana olet ollut paikallisen työttömyyskassan jäsen.

Ansiopäivärahan saamiseksi sinun täytyy olla työnhakijana TE-toimistossa

Työttömän tai lomautetun tulee ilmoittautua kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja pitää työnhaku voimassa TE-toimiston antamien ohjeiden mukaisesti. Ansiopäivärahaa ei voida maksaa ajalta, jolloin työnhaku ei ole ollut voimassa.

TE-toimisto tutkii työnhakijan oikeuden työttömyysetuuteen työvoimapoliittisten asioiden osalta siinä vaiheessa, kun työnhaku käynnistetään. Työvoimapoliittisia asioita työnhaun voimassaolon lisäksi ovat muun muassa yritystoiminnan ja opiskelun vaikutuksen selvittäminen ja omasyinen työttömyys, kuten työstä tai koulutuksesta kieltäytyminen tai eroaminen ja niiden vaikutus työttömyysetuuteen.

TE-toimisto antaa asiasta työttömyyskassaa sitovan lausunnon sen jälkeen, kun työvoimapoliittiset edellytykset etuuden saamiselle on tutkittu.

Työttömyyskassa tutkii työttömyysetuuden saamisen muut edellytykset, kuten työssäoloehdon täyttymisen ja huolehtii etuuden maksamisesta.

Näissä töissä työssäoloehtoon liittyy poikkeuksia  

 • Opetusalalla työssäoloehto voi täyttyä pienemmällä tuntimäärällä, yleensä työssäoloehtoa kerryttää työ, jota on tehty vähintään 8 tuntia kalenteriviikossa. 
 • Luovalla alalla, kuten muusikoilla, tulkeilla tai toimittajilla työssäoloehto voi kertyä tuntien sijaan ansioiden perusteella. Tällöin työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jossa ansiotulo on ollut vähintään 325,35 euroa (vuonna 2024). 
 • Palkkatuetusta työstä huomioidaan työssäoloehtoon vain 75 %. Työ on palkkatuettua, jos työnantaja saa rahallista tukea työntekijän palkkakustannuksiin. Palkansaajan 26 viikon työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa. Jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella, kertyy työssäoloehto normaalisti 100 %:n mukaan. 
 • Työssäoloehtoon luetaan 60 vuotta täyttäneellä tietyin edellytyksin kalenteriviikot, jolloin henkilö on työllistymistä edistävässä palvelussa työllistämisvelvoitteen perusteella. Lisätietoa työllistämisvelvoitteesta saat TE-toimistosta. 
 • Työssäoloehtoon ei lueta osasairauspäiväraha-aikaa tai aikaa, jolloin on maksettu alennettua sairausajan palkkaa. 
 • Työssäoloehdon pituus on 26 viikon sijaan 52 viikkoa, jos työskentelet yrityksessä, jossa perheenjäsenesi toimii yrittäjänä mutta jossa sinulla ei ole lainkaan omistusosuutta tai määräämisvaltaa. Työaikaa ja palkkaa koskevat edellytykset ovat samat kuin muilla palkansaajilla. 

Työssäoloehdon kertymiseen on 28 kuukauden tarkastelujakso

Työssäoloehdon kertymiselle on tarkastelujakso, jonka pituus on 28 kuukautta. Tarkastelujakso 28 kuukautta tarkoittaa sitä aikaa, jonka aikana työssäoloehdon täyttävän työn tulee täyttyä.  

Työssäoloehtoa täyttävä palkkatyö voi koostua useista eri työjaksoista 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. 

Tarkastelujakson alkamisajankohta määräytyy yleensä työnhaun käynnistämisajankohdan perusteella.  

Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään 7 vuodella sairauden, kuntoutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimisten opintojen, enintään 3-vuotiaan lapsen hoitamisen tai apurahakauden takia. 

Työssäoloehto pysyy voimassa, jos olet työssä, työnhakijana TE-toimistossa tai poissa työmarkkinoilta hyväksyttävästä syystä. Jos olet ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli 6 kuukautta tai jos olet toiminut yrittäjänä yli 18 kuukautta, voit menettää hankkimasi työssäoloehdon. 

Ansiopäivärahalaskuri

Arvioi ansiopäivärahasi laskurilla, jossa voit myös laskea työtulon tai sosiaalietuuden vaikutuksen päivärahaasi. Laskuri löytyy Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) sivuilta.

Missä tilanteissa ansiopäivärahaa voi saada?

Missä tilanteissa ansiopäivärahaa ei voi saada?

 • Olet osittain työtön ja työn osa-aikaisuus perustuu omaan pyyntöösi 
 • Olet virkavapaalla 
 • Olet opintovapaalla  
 • Olet palkattomalla vapaalla kokoaikatyöstä, mutta sinua ei ole lomautettu tai osa-aikaistettu 
 • Olet päätoiminen yrittäjä 
 • Olet päätoiminen opiskelija, eikä opintoja voida tukea työttömyystuella 
 • Olet ilman hyväksyttävää syytä poissa työmarkkinoilta yli 6 kuukautta  
 • Saat jotain estäviä sosiaalietuuksia, kuten esimerkiksi eläkettä tai vanhempainrahaa.

 

Vastasiko tämä sivu kysymykseesi?

Vapaamuotoinen palaute

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.