Työttömyysturvan ensimmäiset heikennykset vahvistettu

Lakimuutos · Julkaistu:

Työttömyysturvalakiin on tulossa muutoksia, jotka vaikuttavat sekä ansioturvan tasoon että päivärahaoikeuden alkamiseen ja muodostumiseen. Muutokset tulevat voimaan vaiheittain. 

Tässä tiedotteessa kerrotaan eduskunnassa jo hyväksytyistä muutoksista. Muista suunnitelluista ja myöhemmin vahvistettavista lakimuutoksista voit lukea Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön verkkosivuilta ja Sosiaali- ja terveysministeriön hankesivulta

Omavastuuajan pidennys

Omavastuuajalla tarkoitetaan työttömyyden tai lomautuksen alussa asetettavaa jaksoa, jonka ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Omavastuuaikaa pidennetään viidestä päivästä seitsemään päivään.

Omavastuuaika on seitsemän päivää, jos se alkaa 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Lomakorvauksen jaksotus

Lomakorvauksella tarkoitetaan käyttämättömien lomapäivien rahallista korvaamista työsuhteen päättyessä tai sen aikana.

Lomakorvaus jaksotetaan viimeisimmästä työsuhteesta saadun keskimääräisen palkan perusteella. Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ajalta, jolle lomakorvaus jaksotetaan. Yhden kuukausipalkan suuruinen lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista noin kuukaudella.

Lomakorvaus jaksotetaan, jos se on kertynyt yli kaksi viikkoa kestäneestä kokoaikatyöstä ja työsuhde, jonka perusteella lomakorvausta on maksettu, on päättynyt 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Osa-aikatyöstä ja enintään kaksi viikkoa kestäneestä kokoaikatyöstä kertynyttä lomakorvausta ei jaksoteta, vaan se huomioidaan soviteltavana työtulona maksupäivän mukaan.

Jos lomakorvausta on maksettu joka palkan yhteydessä, eikä asiasta ole sovittu työehtosopimuksessa, jaksotetaan ne lomakorvaukset, jotka työssäoloehtoon laskettavalta ajalta on maksettu. Lomakorvaus jaksotetaan pääsääntöisesti työsuhteen päättymisestä lukien.

Lomakorvauksen jaksotuksen ja omavastuuajan pidentämisen vaikutus ansiopäivärahaoikeuden alkamiseen (TYJ)

Indeksikorotusten jäädyttäminen

Kansaneläkeindeksi jäädytetään vuosien 2024–2027 ajaksi. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta tämä tarkoittaa, että työttömyysturvan perusosa ja taitekohta säilyvät vuoden 2023 tasossa. Työttömyysturvan perusosa on 37,21 euroa päivässä. Ansiopäivärahan ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta taitekohtaan (3 534,95 euroa/kk) asti. Jos palkka ylittää taitekohdan, ansio-osa on 20 prosenttia taitekohdan ylittävän palkan osalta. 

Kansaneläkeindeksin jäädyttäminen vaikuttaa myös vuorottelukorvauksen ja liikkuvuusavustuksen suuruuteen.

Lapsikorotusten lakkauttaminen

Vuodelle 2023 tehtiin väliaikainen 20 % korotus lapsikorotukseen. Ylimääräinen korotus päättyy 1.1.2024 alkaen.

Lapsikorotusten suuruus on 1.1.2024 – 31.3.2024: 

  • yhdestä lapsesta 5,84 euroa/päivä
  • kahdesta lapsesta 8,57 euroa/päivä
  • kolmesta tai sitä useammasta lapsesta 11,05 euroa/päivä

Lapsikorotusten maksaminen päättyy kokonaan 1.4.2024 alkaen.

300 euron suojaosan poistuminen

300 euron suojaosa työtuloille poistuu 1.4.2024 alkaen. Nykyisin ansiopäivärahan saaja voi ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että palkka tai yritystulo vaikuttaa päivärahaan. 300 euron suojaosan ylittävältä osalta palkka vähentää työttömyysturvaa 50 sentillä euroa kohden.

Suojaosaa ei oteta huomioon laskettaessa päivärahan määrää, jos ansiopäivärahan hakujakso alkaa 1.4.2024 tai sen jälkeen. 

Voit arvioida laskurilla päivärahasi osittaisen työskentelyn ajalle suojaosan poiston jälkeen.

Työssäoloehto pitenee ja muuttuu tuloperusteiseksi

Ansiosidonnaisen työskentelyedellytyksen eli työssäoloehdon pituus kaksinkertaistuu syyskuussa 2024. Nykyisin ansiosidonnaista voi saada, kun on kassan jäsenyysaikana työskennellyt puoli vuotta. Syyskuun alusta alkaen vaaditaan vuoden työssäoloa.

Työssäoloehto muuttuu samalla tuloperusteiseksi eli se euroistetaan. Euroistamisen myötä ansiopäivärahaoikeus määrittyy tehtyjen työtuntien sijaan maksetun palkan perusteella. Palkkaraja on 930 euroa kuukaudessa. Syyskuusta alkaen ansiopäivärahaa saadakseen on siis työskenneltävä kassan jäsenyysaikana 12 kuukautta siten, että palkka on vähintään 930 euroa kuukaudessa.  Jos palkkaa on maksettu 465–929,99 euroa kuukaudessa, kertyy työssäoloehtoon puolikas työskentelykuukausi.

Työskentelykuukausia voi kerryttää 28 kuukauden ajan, mikä tarkoittaa kahta vuotta ja neljää kuukautta. Esimerkiksi opiskellessa työskentelykuukausia voi kuitenkin kerryttää pidemmältä ajalta.