Rajoitukset

Ansiopäivärahan saamiseen liittyy ehtoja ja velvoitteita, joita säädellään lainsäädännöllä. Näitä ehtoja ja velvoitteita tutkivat sekä työttömyyskassa että työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot).  

Työttömyyskassat tutkivat ansiopäivärahan saamiseen ja sen maksamiseen liittyvät edellytykset ja TE-toimistot tutkivat työnhakemiseen liittyvät työvoimapoliittiset asiat, kuten opiskelu- ja yrittäjyysasiat. 

Työttömyysetuus on vastikkeellista, joten etuuden saamiseksi työnhakijan on myös noudatettava TE-toimiston asettamia työnhakuun liittyviä ehtoja tai velvoitteita.  

Tähän sivustolle on koottu yleisimpiä rajoituksia, joiden vuoksi ansiopäivärahaa ei voida maksaa.  

Ikä

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa 18–64-vuotiaille ja lomautuksen perusteella myös 65–67-vuotiaille.  

Ansiopäivärahaa voidaan myöntää enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona aikana työnhakijana täyttää 65 vuotta tai lomautustilanteessa 68 vuotta.  

Ansiopäivärahaoikeus 

Ansiopäivärahaoikeuden saaminen edellyttää kassan jäseneltä riittävää työssäoloa jäsenyysaikana. Tätä edellytystä kutsutaan työssäoloehdoksi ja yleensä riittäväksi työssäoloksi katsotaan kuuden kuukauden palkkatyö.  

Ansiopäivärahaoikeuden syntymisen jälkeen sinun tulee ilmoittautua kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi TE-toimistossa. Työnhaku kannattaa käynnistää heti ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä, sillä ansiopäivärahaa ei voida maksaa sinä aikana, kun työnhaku ei ole ollut voimassa.  

Hakuaika ansiopäivärahalle

Ansiopäivärahaa täytyy hakea erikseen, jotta sitä voidaan maksaa. Ansiopäivärahalle on asetettu kolmen kuukauden takautuva hakuaika, mikä tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahaa voidaan maksaa takautuvasti vain kolmen kuukauden ajalta.   

Ansiopäivärahaa haet helpoiten sähköisesti LL-kassan eAsioinnin kautta.  

Omavastuuaika päivärahakauden alkaessa

Kun ensimmäisen kerran saat ansiopäivärahaa, päivärahan maksaminen aloitetaan vasta seitsemän arkipäivän mittaisen omavastuuajan jälkeen.  

Omavastuuajan takia ansiopäivärahan maksaminen alkaa aikaisintaan kahdeksannesta työttömyys- tai lomautuspäivästä lukien.  

Omavastuupäiviksi voidaan lukea vain sellaiset päivät, joilta muutoinkin voitaisiin maksaa päivärahaa. 

Omavastuuaika kuluu hitaammin, jos olet osa-aikatyössä, sillä omavastuuajassa ei huomioida työssäoloajan tunteja. Osa-aikatyöntekijän omavastuuaika täyttyy, kun työttömyystunteja on kertynyt seitsemän täyden työpäivän tuntimäärän verran.  

Omavastuuaika ei kulu niiltä päiviltä, jolloin sinulle ei makseta päivärahaa esimerkiksi TE-toimiston asettaman karenssin tai työsuhteen päättymiseen liittyvän taloudellisen etuuden takia. 

Jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun heti työttömyyden tai lomautuksen alussa, voidaan omavastuun ajalta maksaa ansiopäivärahaa.  

Omavastuuajan tulee täyttyä kokonaisuudessaan enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. 

Omavastuuaika otetaan seuraavan kerran uudelleen, kun työttömyyden tai lomautuksen alkamisen jälkeen täytät jälleen työssäoloehdon ja edellisestä omavastuuajasta on kulunut yli vuosi. 

Työ- tai virkasuhteesta johtuvat rajoitukset

Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta: 

 1. Siltä ajalta, jolta sinulla on oikeus saada työnantajalta lain tai työ- tai virkaehtosopimuksen taikka työsopimuksen mukaista irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta.
 2. Siltä ajalta, jolta sinulla on oikeus saada kokoaikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa.
 3. Sellaisen vapaan ajalta, joka perustuu lain tai työ- tai virkaehtosopimuksen mukaiseen muuhun kuin lomautukseen tai osa-aikaistamiseen perustuvaan työajan lyhentämiseen.

Lomakorvauksen jaksotus

Lomakorvauksella tarkoitetaan käyttämättömien lomapäivien rahallista korvaamista työsuhteen päättyessä tai sen aikana.

Lomakorvaus jaksotetaan viimeisimmästä työsuhteesta saadun keskimääräisen palkan perusteella. Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ajalta, jolle lomakorvaus jaksotetaan. Yhden kuukausipalkan suuruinen lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista noin kuukaudella.

Lomakorvaus jaksotetaan, jos se on kertynyt yli kaksi viikkoa kestäneestä kokoaikatyöstä ja työsuhde, jonka perusteella lomakorvausta on maksettu, on päättynyt 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Osa-aikatyöstä ja enintään kaksi viikkoa kestäneestä kokoaikatyöstä kertynyttä lomakorvausta ei jaksoteta, vaan se huomioidaan soviteltavana työtulona maksupäivän mukaan.

Jos lomakorvausta on maksettu joka palkan yhteydessä, eikä asiasta ole sovittu työehtosopimuksessa, jaksotetaan ne lomakorvaukset, jotka työssäoloehtoon laskettavalta ajalta on maksettu.

Lomakorvaus jaksotetaan pääsääntöisesti työsuhteen päättymisestä lukien.

Työn päättymiseen liittyvä ylimääräinen korvaus 

Työnantajan työntekijälle vapaaehtoisesti maksama etuus, jonka maksamiseen työnantajalla ei lain tai työehtosopimuksen mukaan olisi velvollisuutta, katsotaan taloudelliseksi etuudeksi, jolla on vaikutusta päivärahaoikeuden alkamiseen. Usein ylimääräisen korvauksen maksamisesta sovitaan sovintosopimuksella.  

Taloudelliseksi etuudeksi katsotaan yleensä 

 • erilaiset erorahat ja kultaiset kädenpuristukset, 
 • kannustinpalkkiot ja bonukset. joiden maksaminen liittyy työsuhteen päättymiseen eikä korvaukseen tehdystä työstä tai 
 • työntekijälle luovutettu esine tai omaisuus. 

Taloudelliseksi etuudeksi ei katsota yleensä 

 • työsuhteen perusteettoman päättämisen johdosta maksettua työsopimuslakiin perustuvaa korvausta tai vahingonkorvausta, 
 • työn päättyessä maksettua lomakorvausta pitämättömistä lomista,  
 • vakiintuneena pidettävää ansiotuloa, jonka maksaminen perustuu työpanokseen,
 • työnantajan järjestämää tai hankkimaa koulutusta tai 
 • kilpailukieltosopimuksen perusteella maksettavaa korvausta. 

Työn päättymiseen liittyvä, työnantajalta saatu taloudellinen etuus jaksotetaan viimeisimmästä työsuhteesta saadun keskimääräisen palkan perusteella. Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ajalta, jolle tällainen taloudellinen etuus jaksotetaan. Taloudellisen etuuden jaksottaminen siirtää päivärahan maksamisen alkamista eteenpäin. Usein taloudellisen etuuden estävä vaikutus tarkoittaa sitä aikaa, kuinka monen kuukauden palkkaa taloudellinen etuus vastaa.   

Kun työsuhde päättyy yhteisellä sopimuksella, asettaa työ- ja elinkeinotoimisto työntekijälle usein 45 päivän karenssin. Tällainen karenssi ja taloudellisen etuuden jaksotus kuluvat samanaikaisesti.  

Sinun kannattaa olla työnhakijana TE-toimistossa ilman pidempiä katkoksia, vaikka et päivärahaan olisi oikeutettu taloudellisen etuuden takia, sillä voit menettää päivärahaoikeuden, jos olet ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta.  

Työvoimapoliittiset rajoitukset 

Työ- ja elinkeinotoimisto tai kuntakokeilun asiakkaalle kunta ratkaisee työnhakijan työttömyysturvaoikeutta koskevat työvoimapoliittiset edellytykset ja antaa niitä koskevan työvoimapoliittisen lausunnon työttömyyskassaan.   

Työvoimapoliittinen lausunto annetaan työttömyysetuuden saamisen yleisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä, työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä ja työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettavan etuuden edellytyksistä. Työvoimapoliittisessa lausunnossa otetaan kantaa myös työnhakijan oikeuteen työttömyysetuuteen opiskelun tai yritystoiminnan aikana.   

Armeija, vankila tai sairaalahoito  

Ansiopäivärahaa ei voida maksaa, jos  

 • olet ase- tai siviilipalveluksessa 
 • suoritat vankeusrangaistusta 
 • olet sairaalahoidossa tai muussa vastaavassa laitoshoidossa 
 • olet estynyt olemasta työmarkkinoilla muun näihin rinnastettavan syyn takia. 

Ilmoita edellä mainituista tilanteista ansiopäivärahahakemuksesi yhteydessä. 

Estävät sosiaalietuudet 

Sosiaalietuuden vaikutus päivärahaoikeuteen voi olla joko estävä, vähentävä taikka täysin vaikutukseton. Tietyt lakisääteiset sosiaalietuudet estävät ansiopäivärahan maksamisen siltä ajalta, kun saat etuutta.  

Vastasiko tämä sivu kysymykseesi?

Vapaamuotoinen palaute

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.