Työttömyysturvaan mittavia muutoksia syksyllä 2024

Lakimuutos · Julkaistu:

Työttömyysturvaan tulee useita muutoksia syksyllä 2024. Pääosa muutoksista tulee voimaan 2.9.2024. Alle on koottu keskeiset tiedot muutoksista.

Vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan

Vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan 1.8.2024 alkaen. Lakkauttaminen tulee voimaan siten, että vuorotteluvapaan voi aloittaa vielä 31.7.2024. Heinäkuussa alkanut vuorotteluvapaa voi jatkua koko 180 kalenteripäivän enimmäismäärän.

Vuorotteluvapaa tarkoittaa sitä, että henkilö jää työstä vapaalle korkeintaan puoleksi vuodeksi ja työnantaja palkkaa samalle ajalle työttömän henkilön.  Vuorotteluvapaan ajalta ei makseta palkkaa, vaan työttömyyskassan tai Kelan maksamaa vuorottelukorvausta.

Työssäoloehto pitenee ja muuttuu tuloperusteiseksi

Ansiosidonnaisen työskentelyedellytyksen eli työssäoloehdon pituus kaksinkertaistuu syyskuussa 2024. Nykyisin ansiosidonnaista voi saada, kun on kassan jäsenyysaikana työskennellyt puoli vuotta. Syyskuun alusta alkaen vaaditaan vuoden työssäoloa. Pidempää 12 kuukauden työssäoloehtoa sovelletaan, jos työssäoloehtoon luetaan työtä uuden tuloperusteisen mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

Työssäoloehdon pitenemisen lisäksi työssäoloehto muuttuu tuloperusteiseksi. Tuloperusteisuuden myötä ansiopäivärahaoikeus määrittyy tehtyjen työtuntien sijaan maksetun palkan perusteella. Tällä hetkellä ansiopäivärahan saaminen edellyttää työskentelyä vähintään 18 tuntia viikossa noin puolen vuoden ajan. Jatkossa edellytetään, että palkkaa on maksettu vähintään 930 euroa kuukaudessa (vuoden 2024 taso). Syyskuusta alkaen ansiopäivärahaa saadakseen on siis työskenneltävä kassan jäsenyysaikana 12 kuukautta siten, että palkka on vähintään 930 euroa kuukaudessa.  Jos palkkaa on maksettu 465–929,99 euroa kuukaudessa, kertyy työssäoloehtoon puolikas työskentelykuukausi.

Tuloperusteista työssäoloehtoa sovelletaan sellaiseen palkkaan, joka on ansaittu ja maksettu 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Työskentelykuukausia voi kerryttää 28 kuukauden ajan, mikä tarkoittaa kahta vuotta ja neljää kuukautta. Esimerkiksi opiskellessa työskentelykuukausia voi kuitenkin kerryttää pidemmältä ajalta.

Ansiopäivärahan taso porrastetaan

Ansiosidonnainen työttömyysturva porrastetaan. Tämä tarkoittaa, että täysi ansiopäiväraha laskee 40 etuuspäivän jälkeen 20 prosenttia ja 170 etuuspäivän jälkeen 25 prosenttia. Arvioi päivärahasi porrastuksen jälkeen tällä laskurilla.

40 etuuspäivää tarkoittaa noin kahta kuukautta ja 170 etuuspäivää noin kahdeksaa kuukautta.

Silloin kun ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, tulee porrastus yleensä hieman myöhemmin. Tämä johtuu siitä, että osittaisessa työssä etuuspäivät kertyvät hitaammin.

Porrastus koskee henkilöitä, joiden päivärahan suuruus lasketaan niin, että mukana on 2.9.2024 lukien tehdyn työn palkkoja. Muutos tulee voimaan siten, ettei se vaikuta jo alkaneeseen päivärahakauteen.

Työttömyyttä edeltänyt palkkaTäysi ansiopäiväraha20 %:n porrastuksen vaikutus25 %:n porrastuksen vaikutus
       2 500 €       1 523 €  – 305 €  –  381 €
       3 000 €       1 739 €  – 348 €  –  435 €
       3 500 €       1 956 €  – 391 €  –  489 €
       4 000 €       2 094 €  – 419 €  –  523 €
       4 500 €       2 190 €  – 438 €  – 548 €
       5 000 €       2 286 €  – 457 €  – 572 €
Porrastuksen vaikutus ansiopäivärahan tasoon.

Palkkatukityö ei kerrytä työssäoloehtoa kahta poikkeusta lukuunottamatta

Palkkatukityö ei enää kerrytä työssäoloehtoa, jos työ on alkanut 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Palkkatuetun työn ajalta kertyy jatkossakin työssäoloehtoa vain, jos tarkoituksena on alentuneesti työkykyisen tai yli 60-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän työllistäminen. Työssäoloehto alkaa kuitenkin tällöin kertyä vasta 10 kuukauden työskentelyn jälkeen, ja palkkatuetusta työstä huomioidaan työssäoloehdon kertymistä laskettaessa 75 %.

Jatkossa palkkatuetun työn tekeminen kuitenkin pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa koko kestonsa ajalta. Jos TE-palvelut asettaa asiakkaalle karenssitilanteessa työssäolovelvoitteen, jatkossa työssäolovelvoite täyttyy palkkatuetussa työssä nykyistä nopeammin. Lisäksi palkkatuettu työ voidaan ottaa kokonaisuudessaan huomioon, kun lasketaan työmarkkinatuen odotusaikaa.

Muutokset tulevat voimaan 2.9.2024. Palkkatuetusta työstä voidaan kuitenkin huomioida työssäoloehtoa laskettaessa 75 % vielä tämän jälkeenkin, jos työ on alkanut 1.9. tai aiemmin. Lähde Kela.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta ei enää kerry työssäoloehtoa

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta ei jatkossa kerry lainkaan palkansaajan työssäoloehtoa.

Muutos tulee voimaan 2.9.2024. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta kertyy kuitenkin työssäoloehtoa tämän jälkeenkin, jos palvelu on alkanut 1.9. tai aiemmin. Lähde Kela.

Ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan

Työttömyysturvalaista poistetaan säännökset, joiden mukaan:

  • 57 vuotta täyttäneet voivat päästä työllistämisvelvoitteen piiriin, joka takaa heille työpaikan.
  • 58 vuotta täyttäneen päivärahan taso on suojattu. Suoja vaikuttaa silloin, kun henkilö on pienipalkkaisessa työssä ja jää uudelleen työttömäksi niin, että päivärahan taso lasketaan uudelleen.
  • 60 vuotta täyttäneet voivat täyttää ansiosidonnaisen työskentelyedellytystä työllistymissä edistävässä palvelussa. Päivärahan tasoa ei lasketa uudelleen, jos työssäoloehto on täyttynyt osin palvelun perusteella.

58-vuotiaan ansiopäivärahan tason suojaa ei sovelleta, jos ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon luetaan työtä uuden tuloperusteisen mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

Työllistämisvelvoite lakkaa, jos velvoite alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen. Työssäolovelvoitteeseen liittyviä ansiopäivärahan tason suojia sovelletaan niin kauan, kun työ tai palvelu on järjestetty viimeistään 1.9.2024 alkaneen velvoitteen perusteella.

Aiemmin voimaan tulleet muutokset

Omavastuuaika piteni viidestä päivästä seitsemään päivään. Omavastuuaika on seitsemän päivää, jos se on alkanut 1.1.2024 tai sen jälkeen. Työsuhteen päättyessä maksettu lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Lomakorvaus jaksotetaan, jos se on kertynyt yli kaksi viikkoa kestäneestä kokoaikatyöstä ja työsuhde, jonka perusteella lomakorvausta on maksettu, on päättynyt 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Työttömyysturvan lapsikorotusten maksaminen päättyi kokonaan 1.4.2024 alkaen. Lisäksi 300 euron suojaosa työtuloille poistui 1.4.2024 alkaen. Suojaosaa ei huomioida laskettaessa päivärahan määrää, kun ansiopäivärahan hakujakso alkaa 1.4.2024 tai sen jälkeen.

Kansaneläkeindeksi jäädytetään vuosien 2024–2027 ajaksi. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta tämä tarkoittaa, että työttömyysturvan perusosa ja taitekohta säilyvät vuoden 2023 tasossa. Työttömyysturvan perusosa on 37,21 euroa päivässä. Ansiopäivärahan ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta taitekohtaan (3 534,95 euroa/kk) asti. Jos palkka ylittää taitekohdan, ansio-osa on 20 prosenttia taitekohdan ylittävän palkan osalta.

Kansaneläkeindeksin jäädyttäminen vaikuttaa myös vuorottelukorvauksen ja liikkuvuusavustuksen suuruuteen.