Muutoksia työttömyysetuuksiin 1.1.2023 alkaen

Etuudet · Julkaistu:

Työttömyysetuuksien lainsäädäntöön on tulossa muutoksia vuoden 2023 alusta lukien. Muutosten tarkoituksena on helpottaa sovitellun työttömyysetuuden toimeenpanoa, edistää 55 vuotta täyttäneiden työllisyysastetta ja parantaa työttömien opiskelumahdollisuuksia.

Tulevista muutoksista voit lukea tästä tiedotteesta.

Lisäpäiväoikeus

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeus poistuu vuoden 2023 alusta lukien kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Lisäksi vuosina 1963 ja 1964 syntyneiden kohdalla lisäpäiväoikeuden mahdollistavaa ikärajaa korotetaan niin, että vuonna 1963 vuonna syntyneet voivat jäädä lisäpäiville aikaisintaan 63-vuotiaana ja vuonna 1964 syntyneet aikaisintaan 64-vuotiaana.

Lisäpäivien tilalle on tulossa uusi muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille.

Uusi muutosturvakokonaisuus

Uusi muutosturvakokonaisuus otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta lukien. Se on tarkoitettu 55 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat tulleet irtisanotuiksi taloudellisella tai tuotannollisella irtisanomisperusteella ja ovat olleet saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta. Uusi muutosturvakokonaisuus muodostuu muutosturvarahasta, muutosturvakoulutuksesta ja työllistymisvapaasta.

Oikeus uuteen muutosturvaan edellyttää ilmoittautumista työnhakijaksi 60 päivän kuluessa irtisanomisesta. Irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaika on pitkä, TE-toimistoon on siis ilmoittauduttava jo ennen työttömyyden alkua.

Muutosturvarahaa haetaan omasta työttömyyskassasta kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Muutosturvaraha vastaa määrältään noin kuukauden palkkaa. Muutosturvarahan maksaminen ei edellytä työttömyyttä, joten sitä voidaan maksaa myös henkilöille, jotka ovat työllistyneet heti irtisanomisen jälkeen toiselle työnantajalle.

TE-toimisto tai ELY-keskus vastaa muutosturvakoulutuksen hankkimisesta. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä ilman työttömyysetuuden menetystä. Muutosturvakoulutus kestää enintään kuusi kuukautta.

55 vuotta täyttänyt henkilö voi käyttää työllistymisvapaata osaamis- ja työkykykartoituksen tekemiseen tai muutosturvakoulutuksen aloittamiseen irtisanomisaikana. Työllistymisvapaan pituus on 5–25 työpäivää riippuen irtisanomisajan pituudesta.

Opiskelu työttömyyden aikana

1.1.2023 alkaen opintojen pää- ja sivutoimisuutta arvioidaan vain tiettyjen erikseen määriteltyjen opintojen osalta. Esimerkiksi erilaisten lyhyiden kurssien tai koulutusten vaikutusta työttömyysturvaoikeuteen ei enää tutkita.  

Työsuhteen aikana aloitetut päätoimiset opinnot eivät jatkossa estä työttömyysetuuden saamista, jos työttömyys johtuu lomautuksesta tai irtisanomisesta taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Osana työllistymistä edistävää palvelua suoritettavat opinnot eivät myöskään vaikuta työttömyysetuusoikeuteen.  

Päätoimiset opinnot voi edelleen osoittaa sivutoimiseksi opintojen ohella tehdyllä palkkatyöllä tai yritystoiminnalla. 

Vuoden 2023 alusta lukien omaehtoisia opintoja suorittavan työnhakijan on haettava neljää työmahdollisuutta saadakseen työttömyysetuutta. Työnhakuvelvollisuuden muutos ei kuitenkaan koske työnhakijoita, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta. 

Työajan poikkeuksellinen arviointi

Sovitellun työttömyysetuuden työaikaa koskeviin rajoituksiin on tulossa erillinen poikkeussäännös vuoden 2023 alusta lukien.

Poikkeussäännöksen mukaan osa-aikatyötä tai satunnaista työtä tekevällä henkilöllä voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen, jos hänelle maksetaan työtuloa työstä, jonka luonteesta ja olosuhteista voidaan päätellä, että kyse ei ole sellaisesta työstä, jonka työaika ylittää 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Poikkeussäännös voi tulla sovellettavaksi esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa työntekijä tekee osa-aikaista tai satunnaista työtä alle 80 prosentin työaikarajoituksen, mutta työnantaja ei pysty valvomaan tehtyä työaikaa.

Työaikatarkastelu kun päivittäistä työaikaa on lyhennetty

Työaikatarkastelujakso on vuoden 2023 alusta lukien kalenteriviikon sijasta sovittelujakso, kun henkilön päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn takia tai kun, henkilön työnteko on estynyt sellaisen työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa.

Kuukautta pidemmältä ansaintajaksolta maksettu työtulo

Vuoden 2023 alusta lukien kuukautta pidemmältä ansaintajaksolta maksettujen työtulojen jakaminen useammalle sovittelujaksolle rajautuu vain sellaisiin tilanteisiin, joissa työnantaja on poikennut tavanomaisesta palkanmaksujaksosta.

Työtulot ja niiden perusteena oleva työaika jaetaan useammalle sovittelujaksolle esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa kuukausipalkkainen osa-aikatyöntekijä saa poikkeuksellisesti kahden kuukauden palkan kerralla.

Erityinen sovittelujakso

Sovitellun työttömyysetuuden erityisestä sovittelujaksosta ja siihen liittyvästä laskennallisesta palkasta on luovuttu väliaikaisesti 11.5.2020 alkaen määräaikaisella lainsäädännöllä.

Vuoden 2023 alusta lukien sovitellun työttömyysetuuden erityisestä sovittelujaksosta ja siihen liittyvästä laskennallisesta palkasta luovutaan pysyvästi.

Tekijänoikeuskorvausten sovittelusta luopuminen

Tekijänoikeuskorvauksia ei enää oteta soviteltavana tulona huomioon vuoden 2023 alusta lukien.