Lääkäriliiton jäsen – huomioi tämä jäsenmaksuun liittyvä muutos

Jäsenyys · Julkaistu:

*Uudelleenjulkaisu

På svenska nedan

Työttömyyskassan jäsenmaksun laskutus muuttui 1.1.2022

Työttömyyskassan jäsenmaksun laskutuskäytäntö muuttui 1.1.2022 alkaen niiden henkilöiden osalta, jotka kassajäsenyyden lisäksi ovat myös Lääkäriliiton jäseniä. Vuodesta 2022 alkaen kaikki jäsenet tulevat saamaan kassan jäsenmaksua koskevan laskun suoraan työttömyyskassasta. Lääkäriliitto maksoi liittoon ja kassaan kuuluvien jäsentensä puolesta työttömyyskassan jäsenmaksun 31.12.2021 asti. Lisätietoja täältä.

Vuonna 2022 jäsenmaksun suuruus on 30 euroa.

Tarkista eAsioinnissa, onko työttömyyskassan jäsenyytesi voimassa ja yhteystietosi ajan tasalla

Voit tarkistaa kassan eAsiointi-palvelusta, oletko työttömyyskassan jäsen. Kohdasta Omat tiedot näet jäsenyytesi alkamispäivän ja kassan rekisterissä olevat yhteystietosi. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Täydennä ja päivitä yhteystietosi tarvittaessa. Ilmoittamalla sähköpostiosoitteen, saat herätteen, kun eAsioinnissa on sinulle uusi viesti tai tiedote.

Liity jäseneksi, jos et vielä kuulu kassaan. Huom! Tarkistathan, oletko jo jäsen ennen uuden jäsenhakemuksen tekemistä!

Jäsenmaksun saat joko paperilaskuna tai e-laskuna verkkopankkiin. Paperilaskun voit vaihtaa e-laskuun omassa verkkopankissasi. Laskuttaja on Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa ja tunnistetieto on henkilötunnuksesi. Voit hakea laskuttajan nimeä myös y-tunnuksella 0568867-6.

Yrittäjä, eläkeläinen tai ulkomailla asuva/työskentelevä?

Työttömyyskassan jäsenyydestä ei ole hyötyä ja jäsenyydestä tulee/kannattaa erota, kun olet toiminut päätoimisena ammatinharjoittajana tai yrittäjänä yli 18 kuukautta, olet jäänyt pysyvästi eläkkeelle tai siirtynyt toisen EU-/ETA-maan työttömyysturvan piiriin.

Jos kassan jäsenyys ei ole enää ajankohtainen, tee kirjallinen eroilmoitus lähettämällä viesti eAsioinnissa.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus. Työttömyyskassan jäsenyys päättyy automaattisesti vasta, kun jäsen täyttää 68 vuotta.

Lisätietoa Lääkäriliiton jäsenyydestä ja jäsenmaksusta www.laakariliitto.fi

Työttömyyskassat hoitavat julkista tehtävää ja niiden toimintaa säätelevät lait. Työttömyyskassa ja ammattiliitto ovat erillisiä organisaatioita, mutta niillä on paljon yhteisiä jäseniä. Laskutuskäytännön muutos perustuu tiukentuneisiin ohjeisiin ja säännöksiin koskien työttömyyskassan jäsenmaksun perintää ammattiliiton kautta.

Työttömyyskassat ovat keskinäisen vastuun perusteella toimivia yhteisöjä, joiden tarkoituksena on työttömyysturvaetuuksien järjestäminen jäsenilleen. Työttömyyskassat eivät saa harjoittaa muuta kuin työttömyyskassalaissa tarkoitettua toimintaa. Ne ovat juridisesti ja taloudellisesti itsenäisiä.

*Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran 1.1.2022. Kirjoitukseen on lisätty linkki Lääkäriliiton jäsenmaksutiedotteeseen.

Arbetslöshetskassans fakturering av medlemsavgifter ändrades 1.1.2022

Arbetslöshetskassans fakturering av medlemsavgifter ändrades från och med 1.1.2022 för de personer som utöver sitt medlemskap i kassan också är medlemmar i Läkarförbundet. Från och med 2022 kommer alla medlemmar att få fakturor för kassans medlemsavgift direkt från arbetslöshetskassan. Fram till 31.12.2021 betalade Läkarförbundet arbetslöshetskassans medlemsavgift för sina medlemmar som också var medlemmar i kassan.

Juristernas arbetslöshetskassa och Läkarnas arbetslöshetskassa slås samman till en kassa 1.1.2022. Den nya gemensamma kassan heter Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassa.

År 2022 kommer medlemsavgiften att vara 30 euro.

Kontrollera i eKommunikation om ditt medlemskap i arbetslöshetskassan är giltigt och dina kontaktuppgifter uppdaterade

Du kan kontrollera i kassans tjänst eKommunikation om du är medlem i arbetslöshetskassan. Under Mina uppgifter kan du se startdatum för ditt medlemskap och dina kontaktuppgifter i registret. Du kan logga in i tjänsten från kassans webbplats med nätbankskoder, mobilcertifikat eller med ett certifikatkort. Komplettera och uppdatera dina kontaktuppgifter vid behov. Genom att ange en e-postadress får du en notifiering när det finns ett nytt meddelande för dig i eKommunikation.

Du kan få medlemsavgiften antingen som pappersfaktura eller som e-faktura till nätbanken. Du kan ändra pappersfakturan till en e-faktura i din nätbank. Faktureraren är Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa och identifikationsuppgiften är din personbeteckning. Alternativt kan du också söka efter fakturerarens namn med FO-numret 0568867-6.

Företagare, pensionärer eller bor/arbetar utomlands?

Medlemskap i en arbetslöshetskassa är inte till någon nytta och medlemskapet måste ges upp efter att du har varit heltidsföretagare eller företagare i över 18 månader, du har blivit permanent pensionerad eller övergått till utkomstskyddet för arbetslösa i ett annat EU-/EES-land.

Om medlemskap i kassan inte längre är aktuellt, skriv ett skriftligt meddelande om utträde och skicka meddelandet till exempel via eKommunikation. Ange i meddelandet också din e-postadress. Kassan bekräftar utträdet antingen i eKommunikation genom att svara på ditt meddelande (du får en notifiering i din e-post) eller per e-post.

Underlåtenhet att betala medlemsavgiften är inte ett meddelande om utträde. Medlemskapet i arbetslöshetskassan upphör inte automatiskt förrän medlemmen fyller 68 år.

Mer information om medlemskap i Läkarförbundet och medlemsavgifter https://www.laakariliitto.fi/sv/

Arbetslöshetskassorna sköter en offentlig uppgift och deras verksamhet regleras i lag. En arbetslöshetskassa och ett fackförbund är separata organisationer, men har många gemensamma medlemmar. Ändringen av faktureringen grundar sig på striktare anvisningar och regler om indrivning av arbetslöshetskassans medlemsavgift via fackförbundet.  

Arbetslöshetskassor är ömsesidigt ansvariga samfund, vars syfte är att ge sina medlemmar arbetslöshetsförmåner. Arbetslöshetskassor får inte bedriva annan verksamhet än den som avses i lagen om arbetslöshetskassor. De är juridiskt och ekonomiskt oberoende.